Naar hoofdpagina.

Voorwaarden & Bepalingen

Alle secties afdrukken

Voorwaarden & Bepalingen

Alle secties afdrukken

Onderstaande tekst is uitsluitend voor uw gemak vertaald. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze versie en de originele Engelstalige versie (klik hier), prevaleert de Engelstalige versie.

De termen "wij", "ons", "Onderneming" en "nl.hotels.com" verwijzen naar Hotels.com, L.P., een in de Amerikaanse staat Texas geregistreerde 'Limited Partnership' met zetel aan 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, VS, naar aan haar gelieerde ondernemingen en/of hun respectieve toeleveranciers en providers ("Hotels.com"), terwijl "u" opgevat dient te worden als de individuele persoon die een account bij ons opent en/of de klant die rechtstreeks via ons en deze website een reservering boekt, of dat indirect doet via een van de aan ons gelieerde ondernemingen, die wij onze diensten aanbieden. Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud dat u de voorwaarden, bepalingen en aanduidingen die van toepassing zijn op het moment dat uw reservering geboekt wordt, ongewijzigd aanvaardt. Voor elk gebruik van uw account en reserveringen die u via uw account bij ons boekt, gelden de onderstaande bepalingen, voorwaarden en condities. Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met al deze voorwaarden, bepalingen en aanduidingen. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen, bent u niet bevoegd om deze website te gebruiken. Hotels.com kan ertoe besluiten de toepasselijkheid van genoemde bepalingen in deze overeenkomst uit te breiden tot aan haar gelieerde ondernemingen die onder de naam Hotels.com online reisdiensten aanbieden in het Verenigd Koninkrijk.
 
BEPERKING TOT PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK
 
Deze website is bestemd voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. De inhoud van en de informatie op deze website (inclusief, zonder enige beperking van prijzen en beschikbaarheid van reisdiensten) zijn, evenals de infrastructuur die nodig is om deze inhoud en informatie beschikbaar te maken, eigendom van Hotels.com, zijn leveranciers en aanbieders. In overeenstemming daarmee, als voorwaarde voor het gebruik van deze website, gaat u ermee akkoord deze website of de inhoud of informatie ervan niet te gebruiken voor enige commerciële of niet-persoonlijke doelstelling (direct of indirect). Ofschoon u beperkt kopieën mag maken van uw reisroute (en bijbehorende documenten) voor reizen of diensten die u via deze website hebt afgenomen, gaat u ermee akkoord enige informatie, software, producten of diensten die u via deze website hebt verkregen niet te wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorsturen, tentoonstellen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, verhuren, of afgeleide producten ervan te maken, door te sturen, te verkopen of door te verkopen. Verder gaat u ermee akkoord, ongeacht uw commerciële of niet-commerciële doeleinden, om geen:
 
• toegang tot deze website te verkrijgen met het doel er inhoud of informatie van te kopiëren of deze te bewaken door het gebruik van zogeheten robots, spiders, scrapers of overige automatische of handmatige processen en voor welk doel ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hotels.com, L.P.;
• beperkingen in enige robot exclusion header op deze website te schenden of andere maatregelen te negeren of te omzeilen die zijn genomen om de toegang tot deze website te voorkomen of te beperken;
• handelingen te verrichten die naar oordeel van Hotels.com een onredelijk of onevenredig grote belasting van de Hotels.com infrastructuur vormen of kunnen vormen; of
• rechtstreekse link tot stand te brengen naar enig gedeelte van deze website (inclusief en zonder beperkingen het aankooppad voor reisservices), voor enig doel, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hotels.com.
 
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 
NIETS UIT DEZE OVEREENKOMST KAN OF MAG AANGEMERKT WORDEN ALS BEPERKING OF UITSLUITING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONZE FRAUDE, NOCH VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID.
 
DE OP DEZE WEBSITE GEPUBLICEERDE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN KUNNEN ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. IN HET BIJZONDER KUNNEN HOTELS.COM EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN DE JUISTHEID NIET GARANDEREN VAN, EN ZICH NIET AANSPRAKELIJK STELLEN VOOR ONJUISTHEDEN IN, FOTOGRAFISCH MATERIAAL VAN HOTELS EN VAN ANDERE LEVERANCIERS, BESCHRIJVINGEN VAN HOTELEIGENDOMMEN, CRUISES, AUTO'S EN ANDERE PRODUCTEN EN BESCHRIJVINGEN VAN HOTELFACILITEITEN EN ANDERE PRODUCTBESCHRIJVINGEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN WEERGEGEVEN, WAARVAN EEN GROOT DEEL WORDT AANGELEVERD DOOR DE RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS. DE OP DE WEBSITE VERMELDE HOTELTARIEVEN GELDEN SLECHTS ALS EEN ALGEMENE RICHTLIJN EN HOTELS.COM EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN STAAN NIET IN VOOR DE JUISTHEID VAN DE VERMELDE PRIJZEN. ER WORDEN PERIODIEK WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. HOTELS.COM, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN/OF HUN RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN OP DEZE WEBSITE AANBRENGEN.
 
HOTELS.COM, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN/OF HUN RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE GESCHIKTHEID, VOOR ENIG DOEL, VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN SERVICES DIE DEZE WEBSITE BEVAT EN DE WEERGAVE OF AANBIEDING VAN ENIGE PRODUCTEN OF SERVICES BETEKENT GEEN GOEDKEURING OF AANBEVELING VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF SERVICES DOOR HOTELS.COM OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN. AL DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ALS ZODANIG" ZONDER ENIGE GARANTIE. HOTELS.COM, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN/OF HUN RESPECTIEVE LEVERANCIERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR GARANTIES EN VOORWAARDEN BETREFFENDE DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN, INCLUSIEF ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN.
 
DE VERVOERDERS, ACCOMMODATIES EN ANDERE LEVERANCIERS DIE REIS- OF ANDERE DIENSTEN LEVEREN VOOR HOTELS.COM ZIJN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN EN ZIJN GEEN AGENTEN OF MEDEWERKERS VAN HOTELS.COM OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN. HOTELS.COM EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, OMISSIES, UITSPRAKEN, WAARBORGEN, INBREUKEN OF NALATIGHEDEN VAN ENIGE LEVERANCIER OF VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL, DOOD, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDERE SCHADE OF KOSTEN DIE HIERUIT VOORTVLOEIEN. HOTELS.COM EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK EN VERRICHTEN GEEN RESTITUTIE IN HET GEVAL VAN ENIGERLEI VERTRAGING, ANNULERING, OVERBOEKING, STAKING, OVERMACHT OF ANDERE OORZAKEN WAAR ZIJ GEEN DIRECTE CONTROLE OVER HEBBEN EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE EXTRA KOSTEN, OMISSIES, VERTRAGINGEN, ROUTEWIJZIGINGEN OF HANDELINGEN VAN ENIGE REGERING OF OVERHEID.
 
IN GEEN GEVAL ZAL/ZULLEN HOTELS.COM, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN/OF HUN RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, AANVULLENDE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADES, DIE ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN, OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF MET VERTRAGING OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, OF VOOR ENIGERLEI INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN OF SERVICES VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE, OF DIE ANDERSZINS HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ONGEACHT OF DEZE ZIJN GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN HOTELS.COM, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN/OF HUN RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADES. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN/JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF BIJKOMENDE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
 
SCHADELOOSSTELLING
 
U gaat ermee akkoord Hotels.com, aan Hotels.com gelieerde ondernemingen en/of hun respectievelijke leveranciers en hun functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aanspraken, eisen, acties, verliezen, schade, boetes of andere kosten en uitgaven, ongeacht hun soort of aard, inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria en administratiekosten, vanwege:
 
• u, of namens u, die bovengenoemde aansprakelijkheid te boven gaan; of
• derden, voortvloeiend uit:
o uw niet-nakoming van deze overeenkomst of de hierin genoemde documenten;
o uw overtreding van een wetstekst of de rechten van een derde; of
o uw gebruik van deze website.
 
ILLEGAAL OF VERBODEN GEBRUIK
 
Als voorwaarde van uw gebruik van deze website garandeert u dat u deze website niet zult gebruiken voor enig illegaal doel of gebruik dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen of aanduidingen verboden is.
 
LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
 
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door andere partijen dan Hotels.com worden geëxploiteerd. Zulke hyperlinks zijn alleen bedoeld voor uw informatie. Hotels.com heeft geen invloed op zulke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites door u. De opname van hyperlinks door Hotels.com naar zulke websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op genoemde websites of enige samenwerking met de exploitanten ervan.
 
OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE
 
Software die via deze website beschikbaar wordt gesteld voor downloaden ("Software") is het auteursrechtelijke eigendom van Hotels.com, aan haar gelieerde ondernemingen en/of hun leveranciers. Het gebruik van de Software is onderworpen aan de voorwaarden in de eindgebruikerslicentieovereenkomst, indien aanwezig, die gevoegd is bij, of inbegrepen is in de Software ("Licentieovereenkomst"). Het is verboden Software met een begeleidende of ingesloten Licentieovereenkomst te gebruiken of te installeren, tenzij u tevoren de voorwaarden ervan aanvaardt.
 
Voor Software die niet geleverd wordt met een Licentieovereenkomst verleent Hotels.com, L.P. u, de gebruiker, hierbij een persoonlijk niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat u de bevoegdheid geeft de Software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van deze website met inachtneming van onderhavige voorwaarden en bepalingen en uitsluitend voor dit doel.
 
U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat alle Software, inclusief, zonder enige beperking, alle op deze website voorkomende HTML-codes en Active-X-commando's, eigendom zijn van Hotels.com, van aan haar gelieerde ondernemingen en/of van hun leveranciers en bescherming geniet op grond van auteursrechtelijke bepalingen en internationale verdragen. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook of herverspreiding van de software is nadrukkelijk wettelijk verboden, en kan leiden tot civiele procedures en strafrechtelijke vervolging. Bij rechtsvervolging van de overtreders zullen maximale eisen gesteld worden.
 
ONVERMINDERD BOVENSTAANDE BEPALINGEN IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERMENIGVULDIGING OF VERSPREIDING NADRUKKELIJK VERBODEN. EVENTUELE GARANTIE VAN DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST.
 
U erkent dat de Software en eventuele meegeleverde documentatie en/of technische informatie onderworpen zijn aan exportbeperkende wetten en voorschriften die in de VS van kracht zijn. U gaat ermee akkoord de software niet direct of indirect te exporteren of te herexporteren naar enig land waarvoor in de Verenigde Staten exportbeperkingen gelden.
 
VOORWAARDEN, BEPALINGEN EN GARANTIES
 

Belastingteruggave toeslag

 

U erkent dat, behalve zoals hieronder is bepaald met betrekking tot belastingverplichtingen over de bedragen die we voor onze services inhouden, Hotels.com geen belastingen incasseert voor afdracht aan de toepasselijke belastingautoriteiten. De belastingteruggave op hoteltransacties "betaal nu" is een terugvordering van de geschatte belastingen (b.v. verkoop- en gebruiksbelasting, belasting wegens feitelijk gebruik, kamerbelasting, accijnzen, BTW, enz.), die Hotels.com aan de hotelleverancier betaalt voor belastingen verschuldigd op de huurprijs van het hotel voor de kamer. De hotelleveranciers factureren Hotels.com voor belastingbedragen. De hotelleveranciers zijn verantwoordelijk voor het afdragen van toepasselijke belastingen aan de toepasselijke belastingjurisdicties.

 
De belastbaarheid en de belastingtarieven verschillen sterk per locatie. Hotels.com's daadwerkelijk aan de leverancier afgedragen belastingkosten kunnen afwijken van de kosten voor belastinginning, afhankelijk van de tarieven, belastbaarheid, enz. die van toepassing waren op het moment van het daadwerkelijke gebruik van het accommodatie, de auto, enz. door onze klant.
 
Servicetoeslag

Wij berekenen servicetoeslagen als onderdeel van onze compensatie voor het maken van uw reisboeking. Servicekosten variëren op basis van het aantal en type hotelboeking(en).
 

Verkoop, gebruik en / of lokale hotelbelastingen worden opgelegd op de bedragen die wij in rekening brengen voor onze diensten in bepaalde jurisdicties. De werkelijke belastingbedragen voor onze diensten kunnen variëren, afhankelijk van de tarieven die gelden op het moment van uw verblijf.

BETAAL NU / BETAAL ONLINE OF BETAAL LATER / BETAAL BIJ DE ACCOMMODATIE

 

Bij sommige accommodaties, wanneer u boekt via de Website, wordt u de keuze geboden tussen de betalingsmogelijkheden 'betaal online / betaal nu' of 'betaal later / betaal bij de accommodatie'.. Als u kiest voor de betalingsmogelijkheid 'betaal online / betaal nu', maken wij de dienst rechtstreeks aan u beschikbaar en wordt het verschuldigde bedrag direct in de door u gekozen valuta in rekening gebracht. Het bedrijf dat de betaling in ontvangst neemt en uw creditcard in rekening brengt is TPX of een van de andere bedrijven van Hotels.com die handelt namens Hotels.com, waarbij het betreffende bedrijf de betaling int namens Hotels.com L.P.. ‘TPX’ staat voor Travel Partner Exchange S.L., wiens geregistreerde kantoor gevestigd is te Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje.

Als u kiest voor de betalingsoptie betaal later / betaal bij de accommodatie, wordt het verschuldigde bedrag op het moment van uw verblijf in de lokale valuta van de desbetreffende accommodatie in rekening gebracht. 
Indien u kiest voor de "betaal later / betaal bij de accommodatie' optie voor een afzonderlijke boeking van een accommodatie, stelt de accommodatie de dienst rechtstreeks aan u beschikbaar. U gaat een overeenkomst aan met de accommodatie. Voor deze transacties fungeren wij als tussenpersoon tussen u en de accommodatie (maar niet als een betalingstussenpersoon), door het verzenden van de details van uw reservering naar de relevante accommodatie en u een bevestigingsmail te sturen voor en namens de accommodatie. Indien u kiest voor de 'betaal later/betaal bij de accommodatie' optie en u verschijnt niet of u annuleert de boeking, dan kan de accommodatie een 'no-show vergoeding' of annuleringsvergoeding in rekening brengen (de details over deze vergoeding worden aan u meegedeeld tijdens het boekingsproces). In een dergelijk geval zal ofwel de accommodatie ofwel Hotels.com ofwel een andere entiteit van Hotels.com de 'no-show vergoeding' of de annuleringsvergoeding van de accommodatie in rekening brengen, in de lokale valuta van de accommodatie.

Raadpleeg de details die tijdens het reserveringsproces worden getoond om na te gaan hoe en wanneer de betaling zal worden gedaan In de tijd tussen uw boeking en uw verblijf kunnen belasting- en wisselkoerstarieven veranderen. U levert de gegevens van uw creditcard, waarbij de leverancier of Hotels.com vaak dient te controleren of (i) de creditcard geldig is (via de verrekening van een nominale som die ofwel binnen enkele dagen wordt teruggeboekt of afgetrokken wordt van de verschuldigde betaling) en (ii) de creditcard genoeg krediet heeft om de boeking te betalen (wat door de creditcardmaatschappij kan worden bevestigd). Hotels.com en de accommodaties behouden zich het recht voor om uw boeking te annuleren als de volledige betaling niet op tijd wordt ontvangen .

Veel banken en creditcardmaatschappijen leggen hun rekeninghouders een transactietoeslag op wanneer de locatie van de kaartuitgever en koper (zoals gedefinieerd door het kaartmerk, bijvoorbeeld Visa, MasterCard, American Express) in land verschilt. De wisselkoers, indien van toepassing, en enige transactiekosten worden uitsluitend bepaald door de bank of enig ander bedrijf die de transactie verwerkt. Deze toeslagen kunnen door de kaartuitgever als toeslag doorberekend worden naar de rekening van de kaarthouder. Dit betekent dat het bedrag dat op uw creditcardoverzicht of rekeningoverzicht staat kan verschillen met het bedrag dat staat vermeld op de overzichtspagina van een boeking op deze Website. Neem contact op met uw bank als u vragen heeft over deze toeslagen of enige wisselkoersen die op uw boeking zijn toegepast.

U erkent dat Hotels.com vooraf afspraken met accommodaties maakt over bepaalde kamertarieven om de boeking van reserveringen mogelijk te maken. Het kamertarief dat wordt vermeld op de Website is een combinatie van het vooraf afgesproken kamertarief en een bedrag voor de servicekosten die door Hotels.com worden ingehouden. U machtigt Hotels.com voor het boeken van reserveringen voor de totale reserveringsprijs, bestaande uit het kamertarief dat op de Website wordt vermeld plus belastingstoeslagen, servicetoeslagen en, waar van toepassing, belastingen op de services van Hotels.com. U gaat ermee akkoord dat de totale reserveringsprijs door Hotels.com wordt afgeschreven van uw creditcard. Na het indienen van uw reserveringsaanvraag machtigt u Hotels.com, met inbegrip van Travelscape, LLC of Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), tot het uitvoeren van reserveringen, met inbegrip van het treffen van betalingsregelingen met accommodaties.


PRIJZEN

De prijzen van de reisproducten zijn zoals deze op de website aangeboden worden, uitgezonderd in situaties wanneer deze overduidelijk fout zijn. De prijzen kunnen altijd wijzigen. Gewijzigde prijzen hebben echter geen invloed op reeds bevestigde boekingen.  Ondanks alle pogingen van Hotels.com is het mogelijk dat sommige reisproducten op de website verkeerd geprijsd zijn. HOTELS.COM BEHOUDT HET EXPLICIETE RECHT OM FOUTE PRIJZEN OP ZIJN WEBSITE EN/OF IN ONVOLTOOIDE BOEKINGEN TE CORRIGEREN. IN ZULKE GEVALLEN BIEDEN WIJ U DE MOGELIJKHEID OM UW ONVOLTOOIDE BOEKING TEGEN DE CORRECTE PRIJS TE BEHOUDEN OF OM DEZE ZONDER BOETE TE ANNULEREN. Hotels.com is niet verplicht om u reisproducten te leveren tegen een incorrecte (lagere) prijs, zelfs nadat u een boekingsbevestiging hebt ontvangen.


HET TONEN VAN DIENSTEN EN PRODUCTEN OP HOTELS.COM

Reizigers hebben bij Hotels.com veel opties om hen te helpen de ideale accommodatie te vinden.  Dankzij de sorteerfunctie kunnen reizigers zoekresultaten volgens hun voorkeur sorteren, of dat nu op basis van prijs, geverifieerde gastenbeoordeling of andere criteria is.  Met de filterfunctie kunnen reizigers daarnaast op basis van hun reiswensen verschillende soorten resultaten toevoegen of verwijderen.   Als er geen opties zijn geselecteerd, toont Hotels.com op basis van de onderstaande criteria een aanbod van relevante opties in de zoekresultaten.
In onze standaard sorteerfunctie 'Populariteit' weerspiegelt de sorteervolgorde de relevantie van accommodaties voor uw zoekcriteria. We willen er namelijk voor zorgen dat u zo snel en gemakkelijk mogelijk een accommodatie vindt die op uw wensen aansluit.  We bepalen de relevantie door te kijken naar factoren zoals de locatie van de accommodatie, zijn gastenscores, hoe populair de accommodatie is (gemeten door hoeveel reizigers op onze site bij deze accommodatie boeken), de door de accommodatie geboden inhoudskwaliteit, en door te kijken naar hoe competitief de prijzen en beschikbaarheid van de accommodatie zijn, allemaal ten opzichte van andere accommodaties die aan de door u ingestelde zoekcriteria voldoen. De financiële compensatie die een accommodatie aan ons betaalt voor ontvangen boekingen is ook factor voor de relatieve ranking van accommodaties met soortgelijke aanbiedingen, op basis van de bovenstaande factoren. Bij de sorteeropties die niet standaard zijn (bijv. prijs of sterrenclassificatie) worden accommodaties met vergelijkbare resultaten gerangschikt aan de hand van de bovenstaande factoren.

Daarnaast werkt Hotels.com voortdurend aan het verbeteren van zijn service om de best mogelijke ervaring aan reizigers te kunnen bieden.  Het kan daarom ook voorkomen dat we van tijd tot tijd verschillende sorteeralgoritmes testen.
 
WIJZIGINGEN OF ANNULERINGEN

Nadat u bent aangemeld, kunt u uw boeking online in het menu Boekingen van uw Hotels.com-account wijzigen of annuleren. U kunt ook de klantenservice per e-mail viaklantenservice@hotels.com of telefonisch via 20 700 6039 bereiken. U kunt uw naam als gast, soort bed, speciale verzoeken, mogelijkheden voor bereikbaarheid, soort kamer, aantal gasten en reisdata wijzigen en/of aangeven of u al dan niet rookt zonder dat Hotels.com u daarvoor kosten in rekening brengt.  Aanbieders van accommodatie kunnen andere kosten en/of annuleringskosten bij u in rekening brengen.  De kosten variëren per reservering, dus controleer uw bevestigingse-mail op juiste gegevens.
 
U gaat ermee akkoord een aanbieder de vereiste kosten te betalen indien u uw boeking annuleert of wijzigt wanneer de accommodatie de dienst rechtstreeks aan u beschikbaar maakt. Wanneer wij de dienst aan u beschikbaar maken, behouden wij ons het recht voor om eventuele annulerings- of wijzigingskosten die wij maken bij het annuleren of wijzigen van uw reservering (en) bij de accommodatie aan u door te geven .

Een enkele keer staat een accommodatie geen wijzigingen of annuleringen van reserveringen toe nadat die zijn gedaan, zoals staat aangegeven in de regels en beperkingen voor de reservering. U stemt in met de voorwaarden van uw reserveringen.

 

Hotels.com (en de toepasselijke aanbieders) behouden zich het recht voor om een​​reservering te annuleren als de volledige betaling voor toepasselijke wijzigingskosten met betrekking tot de reservering niet tijdig is ontvangen
 
U hebt geen automatisch recht op annulering, tenzij zulke rechten door accommodaties verstrekt worden volgens hun specifieke regels en beperkingen, die voorafgaand aan de boeking gecommuniceerd worden. Voor alle duidelijkheid, u heeft geen automatisch recht om uw overeenkomst met ons te annuleren, tenzij dergelijke rechten worden verstrekt door de accommodatie waarop uw reservering betrekking heeft volgens hun specifieke regels en beperkingen, die u voorafgaand aan de boeking worden verstrekt. Als een accommodatie niet aan uw boeking kan voldoen, is Hotels.com niet aansprakelijk voor de hieraan verbonden verplaatsingskosten.
 
Als u de eerste nacht van uw reservering niet kunt komen, maar van plan bent om in te checken voor volgende nachten binnen de reserveringsperiode, moet u de reservering uiterlijk op de oorspronkelijke incheckdatum bevestigen bij Hotels.com, om annulering van de hele boeking te voorkomen. Als u de wijzigingen aan uw boeking niet bevestigt bij Hotels.com, wordt de hele boeking mogelijk geannuleerd. Er is dan alleen terugbetaling mogelijk voor zover dat is uiteengezet in de regels en beperkingen van het specifieke hotel, zoals gemeld tijdens het boekingsproces.
 
Deze voorwaarden mogen niet worden gewijzigd door een onbevoegde persoon, met inbegrip van werknemers van Hotels.com. Ongeacht of de dienst door ons aan u wordt beschikbaar gesteld wanneer u online betaalt, of door de accommodatie beschikbaar wordt gesteld wanneer u ervoor kiest om later te betalen, u ontvangt de algemene voorwaarden van de accommodatie in uw bevestigingsmail.

Het Online Dispute Resolution Platform (online platform voor het oplossen van geschillen) is te bereiken via http://ec.europa.eu/odr.

 
VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN Hotels.com
® Rewards


Hotels.com Rewards is het loyaliteitsprogramma van Hotels.com (het 'Programma'). Voor elke nacht die u bij een in aanmerking komende accommodatie voor het Hotels.com Rewards-programma boekt en verblijft, ontvangt u 1 stempel (‘Stempel’). Wanneer u bij ons 10 stempels verzamelt, geven we u 1 bonusnacht (‘Bonusnacht’).
Deze bonusnacht is exclusief belastingen en toeslagen, die u bij het inwisselen van uw bonusnacht dient te betalen. U dient ook een inwisseltoeslag (‘Inwisseltoeslag’) te betalen wanneer u uw bonusnacht via de desktop-/mobiele website inwisselt. Er wordt geen inwisseltoeslag bij u in rekening gebracht wanneer u uw bonusnacht via de mobiele app inwisselt.

U dient alle boekingen online of via onze mobiele app te plaatsen. U kunt alleen bij deelnemende Hotels.com Rewards-accommodaties stempels verzamelen of bonusnachten gebruiken.

Het Programma is voor personen vanaf 18 jaar oud die zich bij Hotels.com aanmelden met een geldig e-mailadres en zich registreren voor het Programma. Bedrijven, verenigingen en andere groepen zijn uitgesloten van deelname. Werknemers van Expedia, Inc. kunnen geen stempels verzamelen of bonusnachten gebruiken als ze boeken via het B.E.S.T.-programma of als ze gebruikmaken van bedrijfskortingen. Werknemers die een boeking zonder deze kortingen plaatsen, kunnen wel stempels verzamelen in het Hotels.com Rewards-programma.

STEMPELS VERZAMELEN


U verzamelt 1 stempel voor elke nacht die u verblijft bij een deelnemende Hotels.com Rewards-accommodatie. Verzamel 10 stempels en ontvang 1 bonusnacht. U dient bij uw Hotels.com-account aangemeld te zijn wanneer u boekt, zodat verzamelde stempels na afloop van het verblijf aan uw account kunnen worden toegevoegd. Geef het callcenter het e-mailadres van uw account, zodat verzamelde stempels aan uw account kunnen worden toegevoegd na afloop van een telefonische boeking. Alleen Hotels.com Rewards-leden kunnen stempels verzamelen. Andere gasten in dezelfde boeking verzamelen geen stempels. U verzamelt geen stempels voor boekingen die u deed voordat u zich bij het Programma aansloot.

We voegen verzamelde stempels max. 72 uur nadat u bent uitgecheckt bij de Hotels.com Rewards-accommodatie toe aan uw account. Als u stempels verzameld maar later blijkt dat uw verblijf niet volledig afgerond was (een ongeldige nacht), behouden we het recht om alle toepasselijke ongeldige stempels uit uw account te verwijderen. Dit kan voorkomen wanneer u een boeking hebt geannuleerd of niet kwam opdagen, zodat u de stempels niet daadwerkelijk hebt verzameld. Uw 10 verzamelde stempels voor een bonusnacht* mogen geen ongeldige stempels bevatten.


U hebt altijd toegang tot uw account om te controleren hoeveel stempels u verzameld hebt. U dient u gewoon aan te melden bij uw Hotels.com-account, onze mobiele app te gebruiken of ons callcenter te bellen. U bent verantwoordelijk voor de correcte informatie in uw account. Als u meent dat u een incorrect aantal stempels verzameld hebt, helpen we u om dit te controleren. Ongeldige stempels, zoals eerder vermeld, worden uit uw account verwijderd.

U verzamelt ook geen stempels bij:
1.    Boekingen die via partnersites van Hotels.com werden gedaan
2.    Boekingen die u deed voordat u zich bij het Programma aansloot
3.    Pakketboekingen, bijv. vlucht + hotel
4.    Sommige boekingen die met een coupon, voucher of kortingscode gedaan worden.
       Lees de toepasselijke boekingsvoorwaarden
5.    Boekingen die via de groepsreisservice gedaan worden
6.    Boekingen waarvoor u niets betaalt, gratis boekingen
 
 

BONUSNACHTEN* GEBRUIKEN


Wanneer u 10 stempels hebt verzameld, ontvangt u 1 bonusnacht die u kunt gebruiken bij een deelnemende Hotels.com Rewards-accommodatie. U kunt een bonusnacht online en via onze mobiele app gebruiken.

De maximumwaarde van uw bonusnacht is gebaseerd op de waarde van de 10 verzamelde stempels, op voorwaarde dat deze niet vervallen zijn. Deze waarde is gelijk aan de gemiddelde dagprijs, excl. belastingen en toeslagen, van de verzamelde stempels. Als u een stempel heeft verzameld tegen een Hotels.com geheime prijs (zoals hieronder gedefinieerd), dan geldt deze prijs - en niet de reguliere prijs - voor de berekening van de waarde van uw bonusnacht. De bonusnacht is exclusief belastingen, toeslagen, maaltijden en andere extra kosten. Deze dient u zelf te betalen. U dient ook een inwisseltoeslag te betalen wanneer u uw bonusnacht op onze desktop/mobiele website inwisselt. Er wordt geen inwisseltoeslag in rekening gebracht als u uw bonusnacht via onze mobiele app inwisselt.
Als u bij het verzamelen van uw 10 nachten verschillende valuta's heeft gebruikt, dan wordt de waarde van elke nacht berekend op basis van de valuta van het land waarin u zich begaf toen u zich registreerde voor het Programma.

Bonusnachten zijn onderworpen aan de toepasselijke boekingsvoorwaarden en -bepalingen. U verzamelt geen stempels na afloop van een verblijf waarvoor u een bonusnacht gebruikt hebt. Verzamelde stempels hebben geen contante waarde en bonusnachten kunnen niet omgeruild worden voor contanten.

Als u een bonusnacht gebruikt voor een verblijf dat goedkoper is dan de waarde van de bonusnacht, dan krijgt u verschil niet terug in contanten, als een tegoed of enig ander krediet. U kunt uw bonusnacht gebruiken voor een verblijf dat duurder is dan de waarde van de bonusnacht. U dient hiervoor alleen de meerwaarde van de boeking te betalen.

Als u meer dan 1 bonusnacht hebt, kunt u kiezen op welke boeking(en) u deze wilt toepassen. Als u ervoor kiest om uw bonusnachten voor dezelfde boeking te gebruiken, wordt er een inwisseltoeslag voor elke ingewisselde bonusnacht in rekening gebracht. U kunt uw bonusnacht niet combineren met andere aanbiedingen, coupons, vouchers of codes, tenzij het tegendeel expliciet in de voorwaarden vermeld wordt. Dit betekent u meestal geen extra korting krijgt op een boeking waarop al een bonusnacht werd toegepast.

Als u uw bonusnacht gebruikt voor een verblijf van meer dan 1 nacht, passen we de waarde ervan automatisch toe op de duurste nacht van dat verblijf, tot op de hoogte van zijn maximumwaarde.

Boekingen met een bonusnacht zijn onderhevig aan het annuleringsbeleid van de toepasselijke Hotels.com Rewards-accommodatie. Als u een bonusnacht annuleert waarvoor u, als u voor de boeking had betaald, recht had op een volledige restitutie, dan sturen we de bonusnacht terug naar uw account en restitueren we eventuele inwisseltoeslagen. Als u een bonusnacht annuleert waarvoor u, als u voor de boeking had betaald, recht had op een restitutie van 1%-99%, dan sturen we de bonusnacht niet terug naar uw account en de restitutie van eventuele inwisseltoeslagen hangt dan af van het wijzigings- en/of annuleringsbeleid van de accommodatie. Als u een bonusnacht annuleert waarvoor u, als u voor de boeking had betaald, geen recht had op een restitutie, dan sturen we de bonusnacht niet terug naar uw account en ontvangt u geen restitutie van eventuele inwisseltoeslagen.
Als u de verblijfsdatums van een boeking met een bonusnacht wilt wijzigen, dient u de boeking te annuleren, te wachten totdat de bonusnacht terug op uw account staat en opnieuw te boeken volgens uw nieuwe wensen.

HOTELS.COM REWARDS-NIVEAUS

Het loyaliteitsprogramma heeft 3 niveaus: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver en Hotels.com Rewards Gold. U begint als Hotels.com Rewards-lid. Wanneer u in een lidmaatschapsjaar tussen 10 en 29 stempels verzamelt, komt u in aanmerking voor Hotels.com Rewards Silver. Wanneer u in een lidmaatschapsjaar 30 stempels of meer verzamelt, komt u in aanmerking voor Hotels.com Rewards Gold. Een lidmaatschapsjaar loopt voor een jaar vanaf de datum dat u het account aangemaakt had, en alle daaropvolgende jaren.

Silver- en Gold-leden profiteren van een eigen klantenservicetelefoonnummer dat zij elke dag 24 uur lang kunnen bereiken om een boeking te doen of te beheren. Ook genieten zij van andere voordelen, zoals vroege toegang tot deals en exclusieve aanbiedingen. Deze voordelen kunnen gebruikt worden binnen 2 weken nadat men in aanmerking komt als Silver- of Gold-lid en blijven actief voor de rest van het lopende en het volledige volgende lidmaatschapsjaar. Als u niet genoeg stempels verzamelt om in aanmerking te komen als Silver- of Gold-lid, wordt uw lidmaatschap in het daaropvolgende lidmaatschapsjaar met een niveau verlaagd.

WIJZIGINGEN EN BEËINDIGING

Uw stempels vervallen niet zolang u uw minstens een keer per 12 maanden gebruikt. Dit betekent dat u in deze periode minstens een stempel dient te verzamelen of een bonusnacht dient te gebruiken om de vervaldatum van uw account met 12 maanden te verlengen. Als u in een periode van 12 maanden geen stempels verzamelt of bonusnachten gebruikt, vervallen al uw verzamelde stempels en wordt uw account uitgeschakeld. In zulke gevallen worden uw stempels niet teruggegeven. Meld u bij uw account aan om te controleren wanneer uw stempels vervallen.

Wij kunnen onze Voorwaarden & Bepalingen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, met inbegrip van de regels voor het verzamelen van stempels, de lidmaatschapsniveaus, hun voorwaarden en voordelen, de regels over het gebruik van uw bonusnacht, de lijst van deelnemende Hotels.com Rewards-accommodaties en de maximumwaarde van een bonusnacht. Wij informeren u over deze wijzigingen via e-mail of op onze website, dus zorg ervoor dat u uw account regelmatig controleert.
Het Hotels.com Rewards-programma heeft geen einddatum, maar kan altijd door ons beëindigd worden. Vanaf de dag dat einde van het loyaliteitsprogramma aangekondigd is, heeft u 30 dagen de tijd om enige bonusnachten in uw account te gebruiken. Na deze periode vervallen alle bonusnachten, zonder vergoeding.

Door stempels te verzamelen en bonusnachten te gebruiken in het Hotels.com Rewards-programma, aanvaardt u onze Voorwaarden & Bepalingen. U bent verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van enige wijzigingen die we in het programma aanbrengen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.


Algemene voorwaarden Hotels.com Rewards

We behouden het recht om uw lidmaatschap op te zeggen als u het account op frauduleuze wijze gebruikt of het loyaliteitsprogramma gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met onze Voorwaarden & Bepalingen, nationale en regionale wetten, regels, statuten of verordeningen. U verliest uw verzamelde stempels en voordelen als wij uw lidmaatschap opzeggen. We behouden ook het recht om passende administratieve en/of juridische acties te ondernemen, waaronder strafrechtelijk vervolging (indien noodzakelijk).

Zolang u lid bent van Hotels.com Rewards ontvangt u e-mails met updates over uw account of transacties. Verzamelde stempels kunnen altijd teruggenomen worden. U kunt uw stempels niet verkopen, overdragen of combineren met de stempels van een ander lid. Stempels kunnen niet overgedragen worden bij overlijden van het lid, geschillen binnen huiselijke kring of anderszins krachtens de wet. U gaat ermee akkoord dat alle geschillen, claims en vergelijkbare kwesties exclusief individueel worden behandeld door de toepasselijke rechtbank van Nederland.
Alle zaken en vragen met betrekking tot deze Voorwaarden & Bepalingen of uw rechten en verplichtingen zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Het Programma is ongeldig waar dit volgens de wet verboden is. Ons falen om enige bepalingen in deze Voorwaarden en bepalingen van Hotels.com Rewards uit te voeren, heeft niet tot gevolg dat Hotels.com afstand doet van deze of enig andere bepalingen. Onze beslissingen ten aanzien van vragen of geschillen met betrekking tot het Programma zijn definitief.

 

Gold en Silver Extra's van Hotels.com Rewards


Gold- en Silver-leden van Hotels.com Rewards komen bij geselecteerde accommodaties in aanmerking voor voorzieningen. Of u in aanmerking komt voor de voorzieningen is afhankelijk van uw lidmaatschapsniveau voor Hotels.com Rewards op het moment van boeken. De geboden voorzieningen komen overeen met de voorzieningen die op het moment van boeken bij de accommodatie staan vermeld. De voorzieningen zijn afhankelijk van accommodatie, kamertype, beschikbaarheid en reisdatums en kunnen elk moment worden gewijzigd. Mogelijk is een minimale verblijfsduur vereist.

VIP Access-accommodaties

Gold- en Silver-leden van Hotels.com Rewards komen in aanmerking voor exclusieve voorzieningen bij VIP Access-accommodaties. Of u in aanmerking komt voor de voorzieningen is afhankelijk van uw lidmaatschapsniveau voor Hotels.com Rewards op het moment van boeken. De geboden voorzieningen komen overeen met de voorzieningen die op het moment van boeken bij de accommodatie staan vermeld. De voorzieningen verschillen per accommodatie en kunnen elk moment worden gewijzigd.

Welke hotels tot het VIP Access-accommodatienetwerk behoren en exclusieve voorzieningen aanbieden, kan op elk moment en zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. De voorzieningen zijn alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en worden uitsluitend naar goeddunken van het hotel en op basis van beschikbaarheid verstrekt aan reisgenoten voor wie via het Gold- of Silver-account van het lid is geboekt. Gold- en Silver-leden kunnen bij VIP Access-accommodaties gegarandeerd gebruikmaken van gratis wifi. Dit betreft standaardwifi. Premium wifi is mogelijk tegen een toeslag beschikbaar. Deze aanbieding kan op elk moment worden gewijzigd.

Gold-leden komen bij deelnemende VIP Access-accommodaties mogelijk in aanmerking voor upgrades tijdens het inchecken, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Of u in aanmerking komt voor de kamerupgrade is afhankelijk van uw lidmaatschapsniveau voor Hotels.com Rewards op het moment van boeken. Upgrades van VIP Access-accommodaties zijn alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en worden uitsluitend naar goeddunken van het hotel en op basis van beschikbaarheid uitgebreid naar extra kamers die via het Gold-account van het lid zijn geboekt. Een kamerupgrade kan een gratis upgrade naar een ander kamertype van meer waarde of hogere kwaliteit inhouden. In plaats van een kamerupgrade kunnen reizigers ook een voorkeursverdieping of voorkeurslocatie op een verdieping naar keuze aangeven, bijvoorbeeld uit de buurt van de lift of ijsmachine. Kamerupgrades kunnen niet worden gereserveerd.

Gold-leden komen bij deelnemende VIP Access-accommodaties mogelijk in aanmerking voor vroeg inchecken en laat uitchecken, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Of u in aanmerking komt voor vroeg inchecken en laat uitchecken is afhankelijk van uw lidmaatschapsniveau voor Hotels.com Rewards op het moment van boeken. Vroeg inchecken en laat uitchecken is alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en wordt uitsluitend naar goeddunken van het hotel en op basis van beschikbaarheid uitgebreid naar reisgenoten voor wie via het Gold-account van het lid is geboekt.

 

GEHEIME PRIJZEN

Hotels.com geheime prijzen ('geheime prijzen') zijn beschikbaar voor de volgende klanten:
•    Leden van het Hotels.com Rewards-programma:
•    Gebruikers die geheime prijzen hebben ontgrendeld op de website door zich in te schrijven voor de e-mails van Hotels.com; en
•    Gebruikers van de mobiele app (zoals hieronder gedefinieerd in deze Voorwaarden & Bepalingen).

Hotels.com Rewards-leden: Als u bent aangemeld bij uw Hotels.com-account wanneer u door de website bladert, dan worden geheime prijzen voor geselecteerde hotels automatisch getoond via de banners 'Jouw geheime prijs'.

E-mailabonnees: Als u door de website bladert en u bent niet aangemeld als Hotels.com Rewards-lid, dan kunt u nog altijd geheime prijzen ontgrendelen door u in te schrijven voor de e-mails van Hotels.com. Klik op 'Nu ontgrendelen' waar geheime prijzen in de zoekresultaten vermeld worden en voer uw e-mailadres in. Uw zoekresultaten tonen vervolgens geheime prijzen voor geselecteerde accommodaties via de banners 'Jouw geheime prijs'. Als u zich al eerder had ingeschreven voor de e-mails, is het mogelijk dat u herkend wordt via uw browserinstellingen en volgens de periode sinds u bent ingeschreven. In zulk geval worden de geheime prijzen automatisch getoond. Door uw e-mailadres in te voeren gaat u ermee akkoord om geweldige deals en notificaties van aanbiedingen te ontvangen via e-mail, hoewel u zich altijd kan afmelden door in welke e-mail dan ook te klikken op de link 'Wil je je afmelden?'. Als u bent afgemeld, ontvangt u via dit kanaal geen geheime prijzen meer totdat u zich opnieuw inschrijft.

Gebruikers van de mobiele app: Wanneer u de mobiele app gebruikt, dan worden geheime prijzen voor geselecteerde accommodaties automatisch getoond via de banners 'Jouw geheime prijs'. Een gebruiker van de mobiele app zal geen geheime prijzen zien wanneer ze op een andere manier door de website bladeren, tenzij ze zijn aangemeld als lid van Hotels.com Rewards of zich hebben ingeschreven voor de e-mails van Hotels.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEHEIME PRIJZEN

Geheime prijzen zijn alleen beschikbaar bij geselecteerde hotels en op geselecteerde datums. Geheime prijzen worden alleen weergeven wanneer ze voldoen aan uw zoekcriteria.
Wanneer een geheime prijs getoond wordt naast een doorstreepte prijs (bijv "€ 150 € 100"), dan is de doorstreepte prijs de reguliere prijs bij die accommodatie op Hotels.com, zonder toepassing van enige andere korting.
De sectie 'Prijzen' van deze Voorwaarden & Bepalingen geldt ook voor geheime prijzen. Geheime prijzen kunnen altijd wijzigen. Gewijzigde prijzen hebben echter geen invloed op reeds bevestigde boekingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIJSGARANTIE
Prijsgarantie - Als u de dag voor uw verblijf voor 23.59 uur lokale tijd een lagere prijs aantreft op Hotels.com of op een andere website, krijgt u het verschil van ons terug. Pakketreserveringen komen niet in aanmerking voor deze garantie. Andere voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing, zoals hieronder vermeld.

Een claim indienen -

•    Voor niet-restitueerbare boekingen:  Hotels.com compenseert u door een coupon te verstrekken met een waarde die overeenkomt met het prijsverschil. De coupon kan worden gebruikt voor toekomstige boekingen op de website van Hotels.com. Neem contact op met de klantenservice of verstuur een verzoek via het Prijsgarantieformulier online voor 23.59 uur plaatselijke tijd op de dag voor uw verblijf. De kamer met het lagere tarief moet geboekt kunnen worden op het moment dat u contact met ons opneemt. De vertegenwoordigers van onze klantenservice stellen dat vast.
•    Voor restitueerbare boekingen:
a)    Indien het lagere tarief wordt aangetroffen op Hotels.com: U kunt uiterlijk 23.59 uur plaatselijke tijd op de dag voor uw
       verblijf bellen naar de klantenservice of uw bestaande boeking annuleren onder Uw Boekingen wanneer u bent aangemeld
       bij uw Hotels.com-account en online opnieuw boeken voor de lagere prijs. Als u ons belt, moet de kamer met het lagere
       tarief geboekt kunnen worden op het moment dat u contact met ons opneemt. De klantenservicemedewerker stelt dat vast.
       Op uw verzoek zal de klantenservicemedewerker de kamer opnieuw boeken tegen het lagere tarief met gebruikmaking
       van de betalingsgegevens die u over de telefoon verstrekt. Uw oorspronkelijke boeking wordt geannuleerd door onze
       klantenservicemedewerker. De prijs die u oorspronkelijk hebt betaald, wordt gerestitueerd. De restitutie wordt onmiddellijk
       verwerkt door Hotels.com, maar de verwerking van de restitutie door uw bank kan tot 30 dagen in beslag nemen.
b)    Indien het lagere tarief wordt aangetroffen op de website van een concurrent: Hotels.com restitueert het prijsverschil.
       Neem contact op met de klantenservice of verstuur een verzoek via het Prijsgarantieformulier online voor 23.59 uur
       plaatselijke tijd op de dag voor uw verblijf. De kamer met het lagere tarief moet geboekt kunnen worden op het moment dat
       u contact met ons opneemt. De vertegenwoordigers van onze klantenservice stellen dat vast. De restitutie wordt verwerkt
       door Hotels.com na controle van uw verzoek, maar de verwerking van de restitutie door uw bank kan tot 30 dagen in
       beslag nemen.

Vergelijking moet voor dezelfde reisroute zijn - De Prijsgarantie is alleen beschikbaar voor exact overeenkomende reisroutes, inclusief accommodatie, kamertype, geldend annuleringsbeleid en reisdatums zoals geboekt via Hotels.com. Bovendien moet de vergelijking gedaan zijn voor dezelfde accommodatie, standalone aangeschaft via een andere website (dus geen onderdeel van een pakket met hotel en vlucht).  M. a. w., accommodaties geboekt via een andere website als onderdeel van een pakket komen niet in aanmerking voor de Prijsgarantie. De Prijsgarantie is van toepassing op de kosten van de geboekte reis, zoals aangegeven in de bevestiging van uw boeking, inclusief belastingen en toeslagen die we ten tijde van uw boeking hebben ontvangen. De Prijsgarantie is niet van toepassing op belastingen of toeslagen die door u aan een externe partij zijn betaald, zoals belastingen of toeslagen die een hotel direct bij u in rekening brengt tijdens uw verblijf in het hotel.  De Best Prijs Garantie is niet beschikbaar voor boekingen op websites waar de accommodatie of andere boekingsdetails niet vóór de aankoop bekend zijn. U dient te voldoen aan alle vereisten met betrekking tot de lagere prijs (indien van toepassing), inclusief, maar zonder beperking tot, vereisten met betrekking tot woonplaats, regio en leeftijd.

Vergelijking moet beschikbaar zijn voor het algemeen publiek - De Prijsgarantie wordt alleen toegepast op prijzen die zowel geadverteerd worden aan en beschikbaar zijn voor het algemeen publiek. Dit geldt ook voor onze geheime prijzen. De Prijsgarantie is niet van toepassing op prijzen die aangeboden worden via online lidmaatschapsprogramma's van concurrenten; zakelijke kortingen of prijzen, prijzen met betrekking tot groepen, charters, bonusprogramma's, incentives, vergaderingen, congressen, consolidators of vliegpersoneel; prijzen verkregen via een veiling of vergelijkbare procedure; of prijzen alleen beschikbaar door gebruik van een coupon of andere aanbieding die niet wordt aangeboden aan het algemeen publiek. De lagere prijs mag niet afkomstig zijn van een website waarnaar u belt om de prijs te verkrijgen, of van een ontvangen e-mail.
 
Controle claims - Alle aanvragen worden door Hotels.com gecontroleerd. Wij aanvaarden geen screenshots of ander materiaal bedoeld als bewijs van een lagere prijs dat wij niet onafhankelijk kunnen bevestigen. Aanvragen die naar ons inziens resulteren uit een drukfout of andere fout, of frauduleus of te kwader trouw zijn ingediend, zullen wij niet goedkeuren.
 
Restituties voor geverifieerde aanvragen (alleen voor restitueerbare boekingen) - Bij geverifieerde aanvragen wordt een creditering gedaan op de creditcard die voor de reservering is gebruikt. Als u ten tijde van de boeking betaald hebt voor uw accommodatie, maken we uw restitutiebedrag na verificatie van uw aanvraag over.  Als u ervoor heeft gekozen om uw boeking op Hotels.com later in de accommodatie te betalen en een lagere prijs hebt gevonden op een andere website, dan betaalt u de accommodatie bij aankomst de oorspronkelijke prijs. Na uw verblijf krijgt u van ons het bedrag van de restitutie terug.  Let op: het kan wel 30 dagen duren of een volgende betalingscyclus voordat het restitutiebedrag op uw bankafschrift staat.
Coupons (alleen voor niet-restitueerbare boekingen) - Coupons worden u per e-mail toegezonden zodra uw aanvraag is verricht en gecontroleerd door Hotels.com. De voorwaarden en bepalingen voor coupons zijn van toepassing (zie onder ‘Gebruiksvoorwaarden voor kortingscodes’).
 
Wijzigingen - Wij behouden het recht voor de Prijsgarantie te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover u, naar eigen inzicht te wijzigen of beëindigen of de beschikbaarheid ervan voor om het even welke persoon te beperken. De voorwaarden die gelden wanneer u de claim indient, bepalen of u in aanmerking komt voor de Prijsgarantie. Wanneer wij een bepaling in deze Algemene voorwaarden niet ten uitvoer brengen, houdt dat geen vrijstelling van de betreffende bepaling in.
 
REISBESTEMMINGEN
 
Hoewel reizen, ook buitenlandse, meestal zonder incidenten verlopen, zijn sommige bestemmingen gevaarlijker dan andere. Hotels.com adviseert passagiers om reisbeperkingen, waarschuwingen, aankondigingen en advies van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen; http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/ .
 
DOOR HET AANBIEDEN VOOR VERKOOP VAN REIZEN NAAR BEPAALDE INTERNATIONALE BESTEMMINGEN, VERKLAART OF GARANDEERT HOTELS.COM NIET DAT HET REIZEN NAAR DERGELIJKE PLAATSEN RAADZAAM OF ZONDER RISICO IS, NOCH DAT ZIJ AANSPRAKELIJK IS VOOR SCHADE OF VERLIES DIE HET GEVOLG IS VAN REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN.
 
AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE MOBIELE APPLICATIE VAN HOTELS.COM
 
Deze sectie beschrijft de aanvullende algemene voorwaarden (“App-gebruiksvoorwaarden”) die gelden voor uw gebruik op uw mobiele telefoon, smartphone of ander mobiel apparaat van onze applicatie “Hotels.com Mobile” (de “Applicatie”). Als u de knop "Accepteren" selecteert bij uw gebruik van de Applicatie, stemt u ermee in gebonden te zijn aan:
1. de algemene voorwaarden
2. deze App-gebruiksvoorwaarden; en
3. ons 
Privacybeleid;
waarnaar gezamenlijk wordt verwezen als “onze Beleidsregels”. Als u er niet mee instemt om gebonden te zijn aan onze Beleidsregels, mag u de Applicatie niet gebruiken en moet u de knop “Afwijzen” gebruiken en de Applicatie verwijderen van uw apparaat.
 
Als u instemt gebonden te zijn door onze Beleidsregels, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de Applicatie en het openen van de inhoud en informatie die beschikbaar is in de Applicatie (“de Inhoud”) (inclusief, maar niet limitatief, de prijs en beschikbaarheid van reisservices) overeenkomstig de bepalingen van onze Beleidsregels.
 
Alle hiervoor beschreven algemene voorwaarden voor
1. uw gebruik van onze website;
2. alle inhoud, services, functies, software, coupons en beloningsprogramma's die beschikbaar voor u zijn via onze website;
3. onze juridische relatie (inclusief, maar niet beperkt tot onze aansprakelijkheid jegens u); en
4. de rechten die wij hebben;
zijn gelijkelijk en volledig van toepassing en zullen de basis zijn waarop Hotels.com de Applicatie en de Inhoud aan u beschikbaar stelt voor gebruik. Alle verwijzingen naar de “website” in de hiervoor genoemde algemene voorwaarden worden beschouwd verwijzingen te bevatten naar de Applicatie en/of Inhoud en zullen van toepassing zijn op uw gebruik van de Applicatie en/of Inhoud voor zover de context dit vereist. Alle verwijzingen naar de “overeenkomst” of “algemene voorwaarden” worden beschouwd verwijzingen te bevatten naar deze App-gebruiksvoorwaarden voor zover de context dit vereist.
 
Deze Applicatie is bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 
Als voorwaarde voor uw gebruik van deze Applicatie en de Inhoud verklaart u dat u deze Applicatie en Inhoud niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door onze Beleidsregels.
 
Uw apparaat moet verbonden zijn met internet voor een correcte werking van de Applicatie. U bent verantwoordelijk voor het regelen van de internetconnectiviteit van uw apparaat en daarnaast voor alle kosten die uw internetprovider u berekent voor het verzenden en ontvangen van data door de Applicatie (inclusief, maar niet beperkt tot kosten voor dataroaming). Let op: de Applicatie verzendt automatisch een kleine hoeveelheid data als onderdeel van de normale werking. Lees sectie 3 hieronder voor meer informatie (“Informatie over u en uw gebruik van de Applicatie”).
 
Behalve zoals uitdrukkelijk beschreven in deze algemene voorwaarden of zoals toegestaan door plaatselijke wetten, belooft u:
 
1. de Applicatie of de Inhoud niet te kopiëren, behalve waar dit incidenteel plaatsvindt als onderdeel van normaal gebruik van de Applicatie;
2. de Applicatie of de Inhoud niet te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, te vertalen, samen te voegen, te veranderen of aan te passen;
3. geen veranderingen of aanpassingen aan te brengen in het geheel of een deel van de Applicatie of de Inhoud of toe te staan dat de Applicatie of de Inhoud of enig deel daarvan wordt gecombineerd met of opgenomen in enige andere programma's;
4. het geheel of een deel van de Applicatie of de Inhoud niet te demonteren, decomplileren, reverse engineeren of hiervan afgeleide werken te maken. Ook zult u niet proberen iets dergelijks te doen behalve voor zover deze handeling niet verboden kan worden volgens de wet; en
5. de Applicatie of de Inhoud niet geheel of gedeeltelijk te leveren of anderszins beschikbaar te stellen in enige vorm aan derden (inclusief, maar niet beperkt tot programmalijsten, object- en bronprogrammalijsten, objectcode en broncode).
 
VOORBEHOUD VAN RECHTEN
 
U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten, recht op en belangen in de Applicatie en de Inhoud toebehoren aan ofwel Hotels.com ofwel onze leveranciers en providers. Deze rechten worden beschermd door wetten en verdragen over de gehele wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.
 
U erkent dat u geen recht hebt in of op de Applicatie en de Inhoud, anders dan het beperkte recht om deze te gebruiken overeenkomstig onze Beleidsregels.
 
U erkent dat de Applicatie en eventuele begeleidende documentatie en/of technische informatie onderworpen zijn aan de toepasselijke exportwetten en -regels van de V.S. U stemt ermee in om de Applicatie niet te exporteren of opnieuw te exporteren, direct of indirect, aan landen die vallen onder de exportbeperkingen van de V.S.
 
INFORMATIE OVER U EN UW GEBRUIK VAN DE APPLICATIE
 
We verwerken informatie over u overeenkomstig ons 
Privacybeleid. Door deze Applicatie te gebruiken, stemt u in met deze verwerking. Lees ons Privacybeleid daarom zorgvuldig door.
 
Zoals verder beschreven in ons 
Privacybeleid verzamelt de Applicatie automatisch informatie over:
1. hoe u de Applicatie gebruikt;
2. welke Inhoud u open;
3. technische fouten of problemen die op kunnen treden bij het gebruik van de Applicatie.
 
Door de Applicatie stemt u in met de automatische verzameling van deze informatie.
 
Als u de functie 'vind hotels in de buurt van uw huidige locatie' van de Applicatie gebruikt, gebruiken wij geolocatiegegevens van uw apparaat via GPS of mobielenetwerkdata om hotels in de buurt van uw locatie te bepalen. Hoewel deze informatie anoniem wordt verzameld, kan deze informatie ons uw precieze of geschatte locatie tonen. We gebruiken deze informatie alleen om hotels te vinden, zoals verder beschreven in ons Privacybeleid. We verzamelen geen locatiegegevens tenzij u de functie 'vind hotels in de buurt van uw huidige locatie' in de Applicatie activeert. Door uw gebruik van de functie ‘vind hotels in de buurt van uw locatie’ stemt u ermee in dat Hotels.com de hiervoor genoemde locatiegegevens gebruikt om Inhoud en services te leveren die relevant zijn voor uw locatie via de Applicatie. Het delen van locatiegegevens kan op elk moment worden uitgeschakeld in het instellingen-menu.
 
BEËINDIGING
 
Hotels.com kan deze Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk beëindigen door een schriftelijke mededeling aan u als:
1. u een materiële of aanhoudende overtreding begaat van deze Gebruiksvoorwaarden; of
2. als Hotels.com naar eigen inzicht besluit om de Applicatie in te trekken, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk.
 
Bij beëindiging, ongeacht de reden:
1. worden alle rechten die u verleend zijn in de Applicatie of Inhoud volgens deze Gebruiksvoorwaarden beëindigd;
2. dient u elk gebruik van de Applicatie en de Inhoud te beëindigen; en
3. dient u de Applicatie te verwijderen van uw apparaat.
 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor u en ons, en voor onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. U mag deze Gebruiksvoorwaarden of enige rechten of verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen, afstaan, toevertrouwen of anderszins afhandelen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We mogen deze Gebruiksvoorwaarden of enige rechten of verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen, afstaan, toevertrouwen of anderszins afhandelen gedurende de tijd dat deze Gebruiksvoorwaarden van kracht zijn.
 
Als wij op enig moment gedurende de tijd dat deze Gebruiksvoorwaarden van kracht zijn, niet er niet op aandringen dat uw verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden strikt worden uitgevoerd, of als wij niet de rechten of het verhaal uitoefenen waar wij recht op hebben op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, vormt dit geen afstandsverklaring van dergelijke rechten of verhaal en ontslaat dit u niet van de naleving van dergelijke verplichtingen. Een afstandsverklaring door ons van enig verzuim vormt geen afstandsverklaring van enig daaropvolgend verzuim. Geen enkele afstandsverklaring door van enige van deze Gebruiksvoorwaarden zal van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk verklaard wordt dat het een afstandsverklaring is en schriftelijk aan u wordt medegedeeld.
 
APPLE-APPARATEN
 
Als u de Applicatie op een Apple-apparaat gebruikt (bijv. iPhone, iPod of iPad) stemt u in aanvullend met de bovenstaande Gebruiksvoorwaarden ook in met het volgende:
 
1. u erkent dat de Gebruiksvoorwaarden alleen tussen u en ons gelden, en niet gelden voor Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, Californië 95014, V.S. (“Apple”);
2. de licentie die aan u verleend is voor gebruik van de Applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie voor gebruik van de Applicatie op een besturingssysteem van een mobiel Apple-apparaat (iOS) dat in uw bezit of beheer is;
3. u erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om services voor onderhoud en ondersteuning te verschaffen met betrekking tot de Applicatie;
4. in het geval de Applicatie niet voldoet aan enige van toepassing zijnde garantie, kunt u Apple op de hoogte stellen en Apple zal het aankoopbedrag (indien hiervan sprake is) van de Applicatie aan u vergoeden. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetten heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Applicatie;
5. u erkent dat wij, niet Apple, verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van enige claims van u of derden met betrekking tot de Applicatie;
6. u erkent dat, in geval van een claim van een derde dat de Applicatie of uw bezit en gebruik van die Applicatie de intellectuele eigendomsrechten van de betreffende derde schendt, Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en kwijting van een dergelijke claim voor schending van intellectuele eigendomsrechten;
7. u verklaart dat u niet gevestigd bent in een land dat valt onder een embargo van de overheid van de V.S. of dat is aangewezen door deze overheid als land dat het terrorisme ondersteunt. Verder verklaart u dat u niet vermeld staat op een lijst met verboden of beperkte partijen van de overheid van de V.S.; en
8. u erkent en stemt ermee in dat Apple en haar dochtermaatschappijen derde-begunstigden zijn van de Gebruiksvoorwaarden en dat door uw acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden Apple het recht krijgt (en geacht zal worden dat recht te hebben geaccepteerd) om de Gebruiksvoorwaarden bij u af te dwingen als derde-begunstigde van de Gebruiksvoorwaarden.
 
WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
 
Hotels.com behoudt zich het recht voor om de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen en u gaat ermee akkoord en accepteert dat u gehouden bent aan de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen die gelden op het moment dat u deze website en de mogelijkheden die deze biedt gebruikt.
 
ALGEMEEN
 
Bij deze overeenkomst gelden de wetten van Nederland. U gaat hierbij akkoord met de exclusieve bevoegdheid en het rechtsgebied van de Nederlandse rechtbanken in alle geschillen die voortvloeien uit of in verband zijn met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is niet toegestaan binnen enig rechtsgebied dat niet instemt met de strekking van de bepalingen uit deze voorwaarden, met inbegrip, maar zonder beperking van, deze paragraaf.
 
U gaat ermee akkoord dat er geen enkele joint venture, partnerschap, arbeidsrechtelijke of zakelijke relatie tussen u en Hotels.com voortvloeit uit deze overeenkomst of uit het gebruik van deze website.
 
Uitvoering van deze overeenkomst door Hotels.com is onderhevig aan toepasselijke wetgeving en juridische procedures, en niets uit deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht tot nakoming van Hotels.com van verzoeken of eisen ter handhaving van de wet in verband met uw gebruik van deze website of informatie die werd verstrekt aan of werd verzameld door Hotels.com met betrekking tot dergelijk gebruik.
 
Indien enig deel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt in het kader van de toepasselijke wet, inclusief maar zonder beperking tot de garantievrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid zoals hierboven uiteengezet, wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht vervangen te zijn door een geldige en uitvoerbare bepaling waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling en blijft de overeenkomst onverminderd van kracht.
 
Deze overeenkomst (en alle voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de volledige overeenkomst tussen u en Hotels.com ten aanzien van deze website en heeft voorrang boven alle eerste communicaties en voorstellen, zowel elektronisch als mondeling en schriftelijk, tussen de klant en Hotels.com ten aanzien van deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van enige in elektronische vorm gegeven aanwijzing zal toelaatbaar zijn in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en behoudens dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten of bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden aangelegd en onderhouden.
 
Fictieve namen van bedrijven, producten, personen, posities en/of gegevens die hierin staan, zijn niet bedoeld als aanduiding van werkelijke personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen.
Alle hierin niet nadrukkelijk genoemde rechten voorbehouden.
 
GEBRUIK VAN DE HOTELS.COM WEBSITE
 
De website van Hotels.com is uitsluitend bedoeld om de klant te helpen bepalen of reisgerelateerde goederen en services beschikbaar zijn en voor het maken van legitieme reserveringen of de uitvoering van andere transacties met leveranciers. U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk bevoegd bent deze overeenkomst aan te gaan en deze website te gebruiken overeenkomstig alle voorwaarden en bepalingen die erin staan. U verklaart financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aspecten van uw gebruik van deze website (en voor het gebruik van uw account door anderen, inclusief maar niet beperkt tot bij u wonende minderjarigen). U verklaart dat u alle gebruik van deze website door minderjarigen onder uw naam of account controleert. U garandeert ook dat alle door u of door leden van uw huishouding geleverde informatie tijdens het gebruik van deze website waar en exact is. Zonder enige beperking is enig speculatieve, valse of frauduleuze reservering of enige reservering vooruitlopend op de vraag verboden. U verklaart dat de reserveringsfaciliteiten voor reisdiensten van deze website uitsluitend worden gebruikt voor legitieme reserveringen of aankopen voor uzelf of voor een ander voor wie u handelingsbevoegd bent. U begrijpt dat overmatig gebruik, verdachte activiteit, vermoeden van fraude of misbruik van de boekingsfuncties op deze website, Hotels.com aanleiding kunnen geven om enige boekingen op uw naam, met uw e-mailadres of uw account te annuleren en gerelateerde Hotels.com-accounts te sluiten. Als u schuldig bent aan enige frauduleuze activiteit, dan behoudt Hotels.com het recht om juridische actie tegen u te ondernemen, en bent u aansprakelijk voor enige geldelijke verliezen voor Hotels.com, met inbegrip van procedurekosten en berokkende schade.  Als u een geannuleerde boeking, het opschorten of sluiten van een account wilt betwisten, neem dan contact op met de klantenservice.
 
REGELS EN BEPERKINGEN VAN DE LEVERANCIER

Er gelden afzonderlijke voorwaarden & bepalingen voor uw boeking en aankoop van geselecteerde reisproducten en services. Lees deze voorwaarden & bepalingen zorgvuldig. Waar wij de diensten rechtstreeks aan u beschikbaar stellen, bevatten deze Algemene Voorwaarden de algemene voorwaarden van de leveranciers die u ter beschikking worden gesteld voordat een boeking wordt gemaakt en die u accepteert op het moment dat een boeking daadwerkelijk wordt geplaatst. U verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de algemene voorwaarden van de leverancier, inclusief maar niet beperkt tot het betalen van alle verschuldigde bedragen en overeenkomstig de regels en beperkingen van de leverancier ten aanzien van beschikbaarheid en gebruik van tarieven, producten of diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om vertrouwd te raken met de algemene voorwaarden van de leveranciers voordat u een boeking maakt.

Wij behouden ons het recht voor om uw boeking te annuleren als de volledige betaling niet op tijd wordt ontvangen. U bevestigt dat sommige third-party leveranciers van services en/of activiteiten mogelijk aan u vragen om een aansprakelijkheidsdisclaimer te ondertekenen voordat van de service of activiteit gebruikmaakt. U bent zich ervan bewust dat een schending van dergelijke algemene voorwaarden van de leverancier kan leiden tot annulering van uw reservering(en) of aankoop, ontzegging van toegang tot vluchten, accommodaties, of auto's, verbeurdverklaring van voor dergelijke reservering(en) of aankoop betaalde gelden, en afschrijving te laste van uw bankrekening door Hotels.com van alle kosten die Hotels.com verschuldigd is als gevolg van een dergelijke schending. U bent geheel verantwoordelijk voor alle lasten, kosten, belastingen en ramingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
 
Klanten kunnen door middel van het geven van een betaalopdracht via "internet bankieren" het aan Expedia verschuldigde bedrag voldoen. Indien de klant kiest voor internet bankieren, wordt de betaalopdracht uitgevoerd door betaaldienstverlener Digital River. Indien de betaalopdracht aan de betaaldienstverlener door de klant is geauthentiseerd, kan deze betaalopdracht niet meer herroepen worden. Expedia is niet aansprakelijk voor een onjuiste uitvoering van de betaalopdracht.
 
GROEPSBOEKINGEN
 
U mag online niet meer dan 8 kamers voor dezelfde accommodatie/verblijfsdata boeken. Indien we vaststellen dat u in totaal meer dan 8 kamers hebt geboekt in afzonderlijke reserveringen, kunnen wij uw reserveringen annuleren en, indien van toepassing, annuleringskosten bij u in rekening brengen.  Indien u een niet-restitueerbare borgsom hebt betaald, wordt deze niet teruggestort.  Indien u 9 kamers of meer wilt boeken, moet u contact opnemen met de groepsreizendeskundige van Expedia per telefoon of door online het groepsreizenformulier in te vullen. Een van onze groepsreizendeskundigen zal uw verzoek dan nagaan en contact met u opnemen om uw reservering af te ronden. Het kan zijn dat u dan een schriftelijk contract moet ondertekenen en/of een niet-restitueerbare borgsom moet betalen.

BOEKINGEN VOOR LANGDURIG VERBLIJF

Het is niet toegestaan online meer dan 28 nachten te boeken voor hetzelfde hotel.  Als we vaststellen dat u in totaal meer dan 28 nachten hebt geboekt in afzonderlijke reserveringen, kunnen we uw reserveringen annuleren en annuleringskosten in rekening brengen, indien van toepassing.  Als u een niet-restitueerbare aanbetaling hebt verricht, raakt u uw aanbetaling kwijt.  Als u 29 nachten of meer wilt boeken, dient u contact op te nemen met de specialisten voor reizen met lang verblijf van Hotels.com per telefoon of door het online formulier voor reizen met lang verblijf in te vullen.   Een van onze specialisten voor reizen met lang verblijf zal uw aanvraag onderzoeken en contact met u opnemen om uw reservering te voltooien.  Het kan zijn dat u wordt gevraagd een papieren contract te ondertekenen en/of een niet-restitueerbare aanbetaling te verrichten.

VALUTA-CONVERSIETOOL
 
Wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende openbare bronnen en gelden uitsluitend als richtlijn. Wisselkoersen zijn niet op accuraatheid gecontroleerd, en actuele koersen kunnen afwijken. Wisselkoersen worden niet dagelijks bijgehouden. Controleer de datum op de valuta-conversietool om te zien op welke datum de koers het laatst is bijgewerkt. De door deze toepassing verstrekte informatie wordt geacht accuraat te zijn, maar Hotels.com, aan haar gelieerde ondernemingen en/of hun leveranciers geven geen garantie voor de accuraatheid ervan. Indien deze informatie wordt gebruikt voor enigerlei financieel doel, adviseert Hotels.com de klant om een deskundige te raadplegen, om de accuraatheid van de valutakoersen te verifiëren. Hotels.com, aan haar gelieerde ondernemingen en/of hun leveranciers geven geen toestemming voor het gebruik van deze informatie voor enig ander doel dan persoonlijk gebruik en verbieden in strengste mate wederverkoop, herverspreiding en gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden.
 
BEËINDIGING VAN ACCOUNT
 
Conform de DMCA (“Digital Millennium Copyright Act”) en ander toepasselijk recht heeft Hotels.com een beleid ingevoerd onder de toepasselijke omstandigheden en naar eigen inzicht van Hotels.com dat abonnees of houders van een account die worden beschouwd als recidiverende plegers van inbreuk, te weren. Hotels.com mag ook naar eigen inzicht toegang tot de site beperken en/of de accounts beëindigen van gebruikers die de intellectuele-eigendomsrechten van anderen schenden, ook als er geen sprake is van recidiverend plegen van inbreuk. Indien u van mening bent dat een houder van een account of abonnee een recidiverende pleger van inbreuk is, verstrek ons dan bij het invullen van uw kennisgeving voldoende informatie om na te kunnen gaan of de houder van een account of abonnee een recidiverende pleger van inbreuk is.
 
 
BEOORDELINGEN, OPMERKINGEN, FOTO’S EN INHOUD VAN GEBRUIKERS
 
Hotels.com kan beoordelingen, opmerkingen, foto's en ander materiaal weergeven met betrekking tot hotels en andere vakantie- of reiservaringen ('Beoordelingen').  Hotels.com kan ook een voorziening aanbieden waardoor gebruikers van deze website Beoordelingen kunnen posten ("Gebruikersbeoordelingen"). U wijst alle eigendomsrechten af die u hebt op Gebruikersbeoordelingen en die zonder uw toestemming op dezelfde manier vrijelijk kunnen worden gebruikt, gekopieerd, verdeeld en beschikbaar mogen zijn in elk medium en in elke vorm door Hotels.com of aan haar gelieerde ondernemingen. Waar deze verzendmogelijkheid wordt aangeboden, gaat u er nadrukkelijk mee akkoord Gebruikersbeoordelingen alleen te posten die geschikt zijn voor die service, en voldoen aan deze voorwaarden alsmede aan alle richtlijnen die op deze website beschikbaar zijn. U geeft Hotels.com, zijn dochterondernemingen en corporate affiliates (de 'bedrijven van Hotels.com') en de geaffilieerde, co-branded en/of verbonden sitepartners via wie wij onze service aanbieden (de affiliates van Hotels.com'), een non-exclusief, royalty-vrij, blijvend, overdraagbaar, onherroepelijk, volledig en sub-licensieerbaar recht op (a) het gebruik, de reproductie, wijziging, aanpassing, vertaling, distributie, publicatie, creatie van afgeleide producten en de openbare tentoonstelling en voorstelling van zulke Beoordelingen over de hele wereld via welke media dan ook (huidige en toekomstige); en (b) het gebruik van de naam die u opgeeft m.b.t. zulke beoordelingen. U erkent dat de bedrijven van Hotels.com naar uw beoordelingen kunnen verwijzen (bijv. de vermelding van uw naam en stad in een door u ingediende beoordeling) naar ons eigen goeddunken, en dat zulke Beoordelingen met onze leverancierspartners gedeeld kunnen worden. U geeft de bedrijven van Hotels.com bovendien het recht om een gerechtelijke procedure aan te spannen tegen enige persoon of entiteit die uw rechten of die van de bedrijven van Hotels.com in de Beoordelingen geschonden heeft door deze gebruiksvoorwaarden te overtreden. U erkent en aanvaardt dat Beoordelingen geen vertrouwelijkheids- of eigendomsrechten kunnen worden toegekend. U wijst expliciet alle 'morele rechten' af (incl. de rechten van toeschrijving of integriteit) die in uw Beoordelingen kunnen blijven bestaan, en gaat akkoord dat u geen bezwaren hebt tegen de publicatie, gebruik, wijziging, verwijdering of exploitatie van uw Beoordelingen door ons, de affiliates van Hotels.com of onze partners en licentiehouders.
 
Door een dergelijke service te gebruiken, vertegenwoordigt en garandeert u dat:
 
• u alle rechten heeft of beheert tot de Gebruikersbeoordelingen die u verzendt;
• de ingediende Gebruikersbeoordelingen op de datum van verzenden accuraat zijn;
• Gebruikersbeoordelingen die u levert, geen inbreuk doen op de gebruiksvoorwaarden, richtlijnen of het beleid van Hotels.com (die in bepaalde gevallen van toepassing zijn);
• u niet opzettelijk of abusievelijk informatie post die tot ongevallen kan leiden of personen of hun bedrijf beledigt, in het bijzonder: u verzendt geen opmerkingen, informatie of materiaal dat onwaar, kwaadaardig, lasterlijk, beledigend, obsceen is of als zodanig kan worden opgevat;
• u niemand misleidt of bedriegt en u zich niet bezighoudt met frauduleuze of illegale activiteiten;
• u geen informatie of materiaal van derden post of verspreidt zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van dergelijke partijen.
• Alle ingediende foto's onderhevig zijn aan onze fotorichtlijnen
 
We wijzen u op het feit dat de beoordelingen die op deze webpagina worden weergegeven, afkomstig zijn van geverifieerde gebruikers die hebben verbleven in een hotel dat is geboekt op Hotels.com of op de website van een van de andere merken van de Expedia-groep. Hotels.com doet geen uitspraken over eigenaarschap, affiliatie met of onderschrijving van enige foto's die eindgebruikers via onze site plaatsen.
 
Hotels.com bewerkt geen Beoordelingen of Gebruikersbeoordelingen die zijn verzonden en volledig zijn toegelaten door de wet en is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor dergelijke Beoordelingen of Gebruikersbeoordelingen of de verzending, gebruik of distributie ervan. Bovendien zal Hotels.com de weergaven of opmerkingen in geen enkele Beoordeling of Gebruikersbeoordeling bevestigen, bekrachtigen of goedkeuren, die de persoonlijke weergaven zijn van de personen die ze versturen. Elke beslissing gemaakt op basis van beoordelingen of opmerkingen op de dienst, is op eigen risico. Van tijd tot tijd kan Hotels.com klanten incentives aanbieden om Beoordelingen in te dienen (bijv. via een kortingscoupon, prijstrekkingen, enz.). Het is voor ons belangrijk dat Beoordelingen onpartijdig en eerlijk zijn, met incentives die beschikbaar worden gesteld, ongeacht of het positieve of negatieve Beoordelingen zijn.
 
Hotels.com behoudt het recht voor naar eigen goeddunken Beoordelingen of Gebruikersbeoordelingen te weigeren of te verwijderen (zonder voorafgaande kennisgeving). Dit omvat onder andere situaties waarbij Hotels.com een klacht van derden ontvangt en/of reden heeft te geloven dat de voorwaarden zijn geschonden.
 

 
FOTORICHTLIJNEN
 
Alle door u ingediende foto's dienen:
 
•         Relevant te zijn – Alle foto’s moeten met het onderwerp te maken hebben, zoals de accommodatie, hetv restaurant, de locatie of uw algemene reiservaringen.
•         Gezinsvriendelijk/Algemeen aanvaardbaar te zijn –
Ø  Dien geen foto’s of materiaal in met illegale, obscene, pornografische, godslasterlijke, vulgaire, aanstootgevende of beledigende inhoud.
Ø  Dien geen foto’s of materiaal in dat inbreuk doet op de privacy of enige persoonlijke rechten van andere personen of entiteiten schendt.
Ø  Dien geen foto’s of informatie in over kinderen of andere derde partijen zonder hun toestemming (of die van ouders, in het geval van kinderen onder 13 jaar oud).
Ø  Kinderen onder 13 jaar oud mogen geen foto’s of ander material indienen.
•         Origineel te zijn – U kunt alleen uw eigen foto’s indienen. Dien geen foto’s in van enige andere (persoonlijke of commerciële) bronnen. Dien geen foto’s in die inbreuk doen op het copyright, handelsmerk of eigendomsrecht van enige derde partij.
•         Van niet-commerciële aard te zijn – Dien geen foto’s in die logo’s, merken, promotioneel material of enige andere inhoud bevat dat voor commerciële doeleinden bedoeld is.
•         Veilig te zijn – Dien geen foto’s in met virussen of andere schadelijke code die als doel of resultaat hebben schade aan te richten aan de computers en systemen van Hotels.com en/of zijn gebruikers.
•         Bestandseigenschappen: Foto’s mogen niet groter dan 5MB zijn. Ingediende foto’s dienen aangeleverd in de volgende formaten: .jpg, .bmp, .gif of .png.

MELDING VAN SCHENDEND MATERIAAL

Indien u te goeder trouw meent dat materialen die wij aanbieden, uw copyright schenden, kunt u (of uw vertegenwoordiger) ons een schriftelijke kennisgeving sturen met de volgende informatie.  Let op: wij verwerken uw klacht niet indien die niet juist is ingevuld of indien uw klacht niet volledig is. Enige verkeerde voorstellingen in uw melding over schendende inhoud of activiteiten kan u blootstellen aan aansprakelijkheidsclaims:
1. Een duidelijke identificatie van het werk waarop copyright rust dat volgens u geschonden is.
2. Een duidelijke identificatie van het materiaal waarmee volgens u het copyright wordt geschonden, en informatie waarmee wij in staat zijn om dat materiaal op de website te kunnen traceren, zoals een link naar het materiaal waarmee copyright is geschonden.
3. Uw adres, e-mailadres en telefoonnummer
4. Een verklaring dat u “te goeder trouw meent dat er geen toestemming is van de eigenaar van het copyright, zijn vertegenwoordiger of de wet om het materiaal waarop copyright rust, te gebruiken".
5. Een verklaring dat “de informatie in de melding juist is, en dat de klagende partij, op straffe van meineed, gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.”
6. Een ondertekende bevestiging van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.
 
Stuur uw melding via e-mail naar hotels-copyright@hotels.com, per fax naar (+11) 425 679-7251, T.a.v.: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints of via de onderstaande contactgegevens:
Hotels.com, L.P.
T.a.v.: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
 
TEGENAANMELDING
Indien u van mening bent dat content die u hebt geplaatst op onze website per abuis is verwijderd als gevolg van een valse claim van copyrightschending, dan kunt u een tegenaanmelding via fax of per post met de hieronder genoemde zaken bij ons indienen. We raden u aan eerst juridisch advies in te winnen. Gelieve de volgende details te vermelden:
1. Geef de specifieke content aan die per abuis is verwijderd of uitgeschakeld.  Geef aan waar die content op de site stond. Geef, indien mogelijk, een URL-adres op.
2. Geef uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op.
3. Geef een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court van het juridische gebied waarin uw adres zich bevindt, of indien uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van een juridisch gebied waarin Hotels.com, gevestigd is, en dat u betekening accepteert van de partij die uw content heeft gemeld, of van de vertegenwoordiger van die partij.
4. Neem daarin de volgende verklaring op: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik te goeder trouw van mening ben dat de content die hierboven is aangegeven, is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of onjuiste identificatie.”
•         Onderteken de verklaring en stuur het naar het volgende adres:
•         Hotels.com, L.P.
T.a.v.: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
OF fax het naar: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
Neem voor meer vragen over het DMCA-proces voor Hotels.com contact met ons op via(+1) (425) 679-3753.
 
GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR KORTINGSCODES
Kortingcodes ("Coupons") kunnen toegepast worden op vooruitbetaalde hotelboekingen, met uitzondering van boekingen bij niet-deelnemende hotels, waarvan de lijst samen met elke specifieke Coupon beschikbaar gesteld wordt.
De lijst met deelnemende hotels kan op elk moment veranderen.
Coupons met een korting in een specifieke valuta (bijv. EUR 10 korting) kunnen niet gebruikt worden voor boekingen die betaald worden in een andere valuta.
Als de korting is gebaseerd op een percentage (bijv. 10% korting), dan wordt de korting bij een boeking van meerdere kamers (bijv. een boeking van 2 of meer kamers in dezelfde boeking) alleen toegepast op de prijs van de eerste kamer die vermeld wordt in de boeking.

Raadpleeg de mededeling op de Coupon voor specifieke beperkingen op het gebruik van Coupons.

Er mag slechts één coupon per boeking worden gebruikt. De gebruikelijke voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing en alle boekingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Coupons mogen niet worden overgedragen of verkocht.

Alle belastingen, bijdragen, kosten en toeslagen zijn van toepassing op reserveringen die zijn gemaakt met Coupons. Deze kosten dienen op het moment van de reservering of rechtstreeks bij het hotel betaald worden en vallen onder uw verantwoordelijkheid. Coupons hebben alleen een waarde wanneer ze worden ingeruild in overeenstemming met alle voorwaarden en bepalingen van de aanbieding. Coupons kunnen niet voor contanten of het equivalent daarvan worden ingewisseld.

Coupons voor eenmalig gebruik worden beschouwd als volledig gebruikt zodra een kwalificerende boeking is gemaakt. Deze coupons worden niet geretourneerd of vervangen en vindt geen restitutie plaats bij gedeeltelijk gebruik van de Coupon. Coupons voor meervoudig gebruik worden beschouwd als volledig gebruikt in overeenstemming met de beperkingen die zijn uiteengezet in de voorwaarden en bepalingen voor de afzonderlijke Coupons.

Als de verblijfsdatums van de reis worden gewijzigd na het gebruik van een Coupon, is deze coupon niet van toepassing op de gewijzigde reisplanning. Coupons mogen niet worden gebruikt voor eerder gemaakte reserveringen. Coupons mogen niet worden gebruikt door reisagenten in het reisagentschapsprogramma van Hotels.com. Hotels.com behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of de Coupons wanneer dan ook in te trekken.

 

STANDAARD INFORMATIEFORMULIER VOOR GEKOPPELD REISARRANGEMENT

Belangrijke informatie in verband met gekoppelde reisarrangementen
'Gekoppeld reisarrangement' heeft dezelfde betekenis als de definitie van "gekoppeld reisarrangement" in de Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die mogelijk in nationaal recht wordt omgezet ("Richtlijn (EU) 2015/2302").


In bepaalde omstandigheden kan een Gekoppeld Reisarrangement gevormd worden als gevolg van uw beslissing om bepaalde diensten bij andere bedrijven te boeken. Wanneer dit geval zich voordoet, zal u doorverwezen worden om onderstaande belangrijke informatie te lezen.

Indien u na selectie en betaling van één reisdienst een bijkomende reisdienst voor uw reis of vakantie boekt via Hotels.com, zal u NIET het voordeel genieten van rechten die van toepassing zijn op pakketreizen onder Richtlijn (EU) 2015/2302.

Bijgevolg zal Hotels.com niet verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van deze bijkomende reisdiensten. Gelieve in geval van problemen de betrokken dienstverlener te contacteren.

Als u echter bijkomende reisdiensten boekt binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging van de hotelboeking van Hotels.com, worden deze reisdiensten onderdeel van een gekoppeld reisarrangement. In dat geval heeft Hotels.com, zoals vereist door de wetgeving van de EU, bescherming voorzien zodat de betalingen die u rechtstreeks aan Hotels.com hebt gedaan, terugbetaald worden als de diensten niet worden uitgevoerd vanwege insolventie van Hotels.com. Gelieve er nota van te nemen dat indien uw betaling rechtstreeks aan de betrokken dienstverlener werd gedaan, Hotels.com niet in bescherming heeft voorzien om u terug te betalen in het geval van insolventie van de betrokken dienstverlener van de reis.
Meer informatie over de bescherming bij insolventie wordt hierna gegeven:

Hotels.com heeft bescherming tegen insolventie voorzien bij International Passenger Protection Limited en gegarandeerd door bepaalde assuradeurs van Lloyd's Syndicates, voor alle betalingen die rechtstreeks aan Hotels.com worden voldaan. Reizigers kunnen International Passenger Protection Limited contacteren (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Verenigd Koninkrijk, tel: +31 103120666, e-mail: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) als de diensten niet worden uitgevoerd vanwege insolventie van Hotels.com.

Let op: deze bescherming bij insolventie geldt niet voor overeenkomsten met andere partijen dan Hotels.com, die ondanks de insolventie van Hotels.com kunnen worden uitgevoerd.

Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals omgezet in nationaal recht kan hier gevonden worden: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.
 
Datum van laatste herziening: 8 juni 2020
©2020 Hotels.com, L.P. Alle rechten voorbehouden.