PDF

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatste herziening: 01-01-2023

Onze voorwaarden

Hallo en welkom! Bedankt dat u de tijd neemt om deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) te lezen.
Deze Voorwaarden zijn belangrijk omdat ze, samen met onze boekingsbevestiging die u per e-mail ontvangt (de ’Boekingsbevestiging’), de juridische voorwaarden omvatten die van toepassing zijn op de Reisservices die via onze Service aan u ter beschikking worden gesteld. Ze zijn ook van toepassing op uw interactie en communicatie met ons via onze Service.
U kunt onze Service alleen gebruiken als u deze Voorwaarden accepteert. Ook als u een Reisservice wilt boeken, dient u deze Voorwaarden te accepteren. Als u deze Voorwaarden niet accepteert, dient u onze Service niet te gebruiken en geen Reisservice te boeken.
We kunnen deze Voorwaarden op enig moment wijzigen en u dient de gewijzigde Voorwaarden dan te accepteren om onze Service te kunnen blijven gebruiken. We raden u aan een exemplaar van deze Voorwaarden op te slaan of af te drukken.
In deze Voorwaarden:
Verwijzen de termen ’we/wij’, ’ons’ of ’onze’ naar Hotels.com, L.P., een commanditaire vennootschap gevestigd aan 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, VS die onze Service levert.
Verwijst ‘Expedia Travel’ naar Travelscape LLC, een onderneming die is geregistreerd en gevestigd in de VS op het adres 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803.
Verwijst ’ons Concern’ naar ons, onze dochterondernemingen en partnerbedrijven.
Verwijst ’onze Partners’ naar enige aangesloten, co-branded of gekoppelde website via welke ons Concern inhoud of service aanbiedt.
Verwijst ’onze Service’ naar het beschikbaar stellen van onze websites, apps en online tools.
Verwijst ’Reisservices’ naar de reisservices die u via onze Service ter beschikking worden gesteld door de betreffende Reisaanbieder(s), zoals een verblijf in een accommodatie.
Verwijst ’Reisaanbieder’ naar de reisleverancier die de Reisservices via onze Service aan u ter beschikking stelt.
Verwijst ’u’ naar u, de reiziger, wanneer u onze Service gebruikt of via onze Service een boeking doet.
Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door.
Artikel 1 Regels en beperkingen
Naast deze Voorwaarden zijn op uw boeking ook andere voorwaarden en bepalingen van Reisaanbieders (zoals de algemene voorwaarden van een accommodatie) van toepassing (’Regels en beperkingen’).
Als u een boeking wilt doen, dient u de Regels en beperkingen van de door u geselecteerde Reisaanbieder te accepteren (zoals betaling van verschuldigde bedragen, restitutiebeleid, boetes, beschikbaarheidsbeperkingen en gebruikmaking van deals of services, enz.). De betreffende Regels en beperkingen worden u kenbaar gemaakt voordat u een boeking doet en zijn door verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.
Als u inbreuk maakt op de Regels en beperkingen van een Reisaanbieder, kan uw boeking worden geannuleerd en kan u de toegang tot de betreffende Reisservice worden ontzegd. Mogelijk raakt u ook het geld kwijt dat u voor een dergelijke boeking heeft betaald en belasten wij of de Reisaanbieder uw rekening voor kosten die wij of de Reisaanbieder door een dergelijke schending hebben opgelopen.
Reisaanbieders kunnen individuele personen zijn die handelen als consument-naar-consument of professionals die handelen als bedrijf-naar-consument. Reisaanbieders die ons hebben laten weten als een individuele persoon (geen professional) te handelen, worden in onze Service aangeduid als particuliere gastheer of -vrouw of particuliere aanbieder. Als u met een individuele persoon een overeenkomst aangaat tussen consumenten, dient u er rekening mee te houden dat het consumentenrecht niet van toepassing is op uw contract met de Reisaanbieder. De Reisaanbieder is uitsluitend verantwoordelijk voor diens beslissing om te handelen als een consument of als een bedrijf en voor verklaringen aan u ten aanzien van hun status.
In bepaalde landen geldt dat, wanneer betaling wordt geïnd op het moment dat de boeking wordt gedaan, Expedia Travel mogelijk de Reisaanbieder is met als doel de Reisservice aan u beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot Reisservices die in de Europese Unie worden geleverd ingevolge Artikel 28 en Artikel 306-310 van de btw-richtlijn van de EU [2006/112/EG] en enige overeenkomstige nationale wetgeving in een land. In dergelijke gevallen zijn de Regels en beperkingen de algemene voorwaarden van de onderliggende leverancier (zoals de algemene voorwaarden van een accommodatie).
Artikel 2 Onze Service gebruiken
Onze regels
We bieden onze Service aan om u te helpen informatie te vinden over Reisservices en om u te assisteren bij het boeken van die Reisservices. Het aanbieden van deze Service dient geen enkel ander doel.
We streven ernaar u via onze Service veel reisopties aan te bieden. Onze Service voorziet niet in een limitatieve opsomming van reisopties die beschikbaar zijn op een bepaalde bestemming of in reactie op een bepaalde zoekopdracht. Reisservices die via onze Service kunnen worden geboekt en aanvullende reisopties zijn mogelijk ook beschikbaar via andere distributiekanalen.
U gaat akkoord met het volgende:
 • U gebruikt onze Service uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
 • U bent ten minste 18 jaar oud en u hebt de wettelijke bevoegdheid om contracten aan te gaan.
 • U gebruikt onze Service op wettige wijze en overeenkomstig deze Voorwaarden.
 • Alle informatie die u verstrekt, is waar, accuraat, actueel en volledig.
 • Als u een account bij ons heeft:
  • Beschermt u uw accountgegevens.
  • Bent u verantwoordelijk voor het gebruik van uw account door uzelf of door anderen.
 • Als u namens anderen boekt:
  • Verkrijgt u hun toestemming voordat u uit hun naam handelt.
  • Informeert u hen over de voorwaarden die op de boeking van toepassing zijn (inclusief de Regels en beperkingen) en verzekert u zich ervan dat ze met dergelijke voorwaarden instemmen.
  • Bent u verantwoordelijk voor de betaling van verschuldigde bedragen, voor het indienen van wijzigings-/annuleringsverzoeken en voor alle overige zaken die op de boeking betrekking hebben.
U gaat er ook mee akkoord de volgende handelingen niet uit te voeren:
 • Valse of frauduleuze boekingen doen.
 • Enige inhoud op onze Service bekijken, monitoren of kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde methode of handmatig proces.
 • De beperkingen in robotuitsluitingsheaders op onze Service te schenden of andere ingestelde maatregelen om toegang tot onze Service te voorkomen of beperken, te omzeilen.
 • Acties uitvoeren die een onredelijke of grote belasting van onze infrastructuur tot gevolg hebben of zouden kunnen hebben.
 • Deeplinken naar enig deel van onze Service.
 • Enig deel van onze Service ’framen’, ’spiegelen’ of anderszins opnemen in enige andere website.
Toegang
We kunnen iedereen op enig moment en om elke geldige reden de toegang tot onze Service ontzeggen. We kunnen ook op enig moment verbeteringen en veranderingen doorvoeren in onze Service.
Hoe we uw zoekresultaten ordenen
Er zijn veel reisopties beschikbaar via onze Service en we willen uw zoekresultaten zo relevant mogelijk maken. Op de pagina met zoekresultaten kunt u selecteren hoe uw resultaten moeten worden geordend en filteropties gebruiken om resultaten te prioriteren op basis van door u gekozen voorkeuren, zoals tarief, gastenbeoordelingscore of andere criteria. Als u deze functies niet gebruikt, ziet u onze standaardordening van resultaten die hier wordt toegelicht.
In uw zoekresultaten geven we soms ook reisopties weer in de vorm van betaalde commerciële vermeldingen van onze Reisaanbieders. Dergelijke reisopties zijn duidelijk voorzien van het label ’Advertentie’ of van een soortgelijk label, zodat u ze van andere reisopties kunt onderscheiden.
Doorverwijzingen en boekingsservices van derden
Als u vanuit onze Service naar een boekingsservice van een derde partij wordt geleid om een reisboeking te doen, houd er dan rekening mee dat boekingen via een dergelijke boekingsservice rechtstreeks worden gedaan bij de derde partij en niet bij ons. We zijn niet verantwoordelijk voor boekingen via boekingsservices van derden en we zijn ten opzichte van u niet aansprakelijk voor dergelijke boekingen, behalve als ze deel uitmaken van een gekoppeld reisarrangement zoals gedefinieerd en toegelicht in Artikel 6 (Gekoppelde reisarrangementen). De algemene voorwaarden van de externe serviceprovider vermelden welke rechten u heeft ten opzichte van de provider en leggen uit in hoeverre deze ten opzichte van u aansprakelijk is. Als de boeking die u doet bij een externe serviceprovider deel uitmaakt van een gekoppeld reisarrangement, gelden bepaalde beschermingsmaatregelen volgens welke we uw betalingen aan ons voor services die vanwege onze insolventie niet zijn geleverd, kunnen restitueren.
Artikel 3 Een boeking bevestigen
De Boekingsbevestiging vermeldt de essentiële elementen van uw boeking, zoals de beschrijving van de geboekte Reisservice(s) en de prijs.
We sturen de Boekingsbevestiging en eventuele relevante reisdocumenten naar het e-mailadres dat u opgeeft wanneer u boekt. Als u binnen 24 uur na het doen van de boeking geen Boekingsbevestiging ontvangt, neemt u contact op met ons.
Artikel 4 Betaling
Prijs
De prijs van de Reisservice(s) wordt in onze Service weergegeven, met uitzondering van situaties waarin deze overduidelijk fout is.
Prijzen voor Reisservices zijn dynamisch en kunnen op enig moment worden gewijzigd. Prijswijzigingen hebben geen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd, met uitzondering van situaties waarin overduidelijk sprake is van een fout. We vermelden veel Reisservices en we doen ons best om ervoor te zorgen dat de weergegeven prijs correct is. We behouden ons het recht voor verkeerde prijzen in onze Service te corrigeren.
Als er duidelijk sprake is van een fout en u een boeking heeft gedaan, bieden we u de mogelijkheid uw boeking te behouden door de juiste prijs te betalen of annuleren we uw boeking zonder boete. We zijn niet verplicht om Reisservices aan u beschikbaar te stellen tegen een onjuiste (lagere) prijs, zelfs niet nadat u een Boekingsbevestiging heeft ontvangen, als redelijkerwijs kan worden gesteld dat u de fout had moeten opmerken.
Belastingen
De prijzen die in onze Service worden weergegeven, zijn mogelijk inclusief belastingen of belastingtoeslagen. In dergelijke belastingen of belastingtoeslagen kunnen bedragen zijn opgenomen die betrekking hebben op btw, belasting op goederen en diensten, verkoopbelasting, verblijfsbelasting en andere belastingen van overeenkomstige aard.
Belastingen of belastingtoeslagen worden meestal berekend of geschat op basis van de via onze Service weergegeven tarieven exclusief enige kortingen (waaronder door ons gefinancierde kortingen), coupons en loyaliteitspunten die mogelijk op uw boeking van toepassing zijn, behalve indien dergelijke kortingen, coupons en loyaliteitspunten worden beschouwd als een prijsverlaging ten behoeve van het berekenen of schatten van belastingen in het betreffende rechtsgebied voor de boeking.
In bepaalde rechtsgebieden bent u mogelijk verantwoordelijk voor het betalen van lokale belastingen die door lokale belastingautoriteiten worden opgelegd (zoals toeristenbelasting). Dergelijke lokale belastingen worden u mogelijk door ons Concern of door de Reisaanbieder in rekening gebracht. Ons Concern informeert u voordat u uw boeking afrondt over eventuele lokale belastingen die u verschuldigd bent, voor zover de Reisaanbieder ons Concern van dergelijke belastingen op de hoogte heeft gesteld.
Het bedrag aan lokale belastingen kan wijzigen in de tijd tussen de boekingsdatum en de verblijfsdatum. Als belastingen voorafgaand aan uw verblijfsdatum worden gewijzigd, dient u mogelijk hogere belastingen te betalen.
Verwerking van betalingen
Als op het moment van uw boeking een betaling wordt geïnd en voldaan in de lokale valuta van onze Service (waar relevant), is het bedrijf dat die betaling int (via externe betalingsverwerkers) en dat uw betalingsmethode belast, het bedrijf dat in de onderstaande tabel wordt vermeld naast de betreffende locatie van onze Service.
Locatie
Ons bedrijf dat uw betaling int
Oostenrijk, Bahrein, België, Bulgarije, China, Denemarken, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Indonesië, Ierland, Italië, Jordanië, Koeweit, Libanon, Maleisië, Marokko, Nederland, Noorwegen, Oman, Qatar, Filipijnen, Portugal, Roemenië, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Taiwan, Thailand, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam
Travel Partner Exchange S.L.
Australië
Travelscape, LLC. een in Australië geregistreerd bedrijf
Brazilië
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentinië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Canada
TPX Travel Canada ULC
Hongkong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
India
Hotels.com India Private Limited
Japan
Travel Partner Exchange Japan KK
Korea
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
Mexico
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
Nieuw-Zeeland
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapore
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Zwitserland
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
Verenigd Koninkrijk
Travel Partner Exchange UK Limited
Verenigde Staten
Travelscape, LLC.
In afwijking van de paragraaf over toepasselijk recht en jurisdictie in Artikel15 (Algemeen) van deze Voorwaarden geldt dat als een van onze bedrijven (zoals vermeld in bovenstaande tabel) uw betaling int (via externe betalingsverwerkers) en uw betalingsmethode belast, op die betalingstransactie het recht van de locatie van het betreffende bedrijf van toepassing is.
Opgeslagen betalingsgegevens
In onze Privacyverklaring is informatie opgenomen over hoe we uw betalings- en rekeninggegevens gebruiken als u ervoor kiest om een creditcard, betaalkaart of andere betaalmethode door ons te laten opslaan voor toekomstig gebruik.
Betalingscontrole
U staat het betreffende bedrijf (zoals vermeld in bovenstaande tabel) of de Reisaanbieder het volgende toe:
 1. Uw betalingsmethode te controleren door verkrijging van een preauthorisatie, het in rekening brengen van een klein bedrag of aan de hand van andere verificatiemethoden.
 2. Na controle uw betalingsmethode te belasten.
Bankkosten
Sommige banken en creditcardbedrijven brengen toeslagen in rekening voor internationale of grensoverschrijdende transacties. Als u bijvoorbeeld boekt met een kaart die is uitgegeven in een ander land dan het land waarin de Reisaanbieder is gevestigd of als u een transactie uitvoert in een andere valuta dan de lokale valuta van onze Service, kan het bedrijf dat de kaart heeft uitgegeven u een toeslag in rekening brengen voor internationale of grensoverschrijdende transacties.
Sommige banken en creditcardbedrijven brengen ook kosten in rekening voor het omwisselen van valuta. Als u bijvoorbeeld boekt in een andere valuta dan de valuta van uw creditcard, kan uw creditcardbedrijf het boekingsbedrag omzetten naar de valuta van uw creditcard en u omwisselkosten in rekening brengen.
Neem contact op met uw bank of creditcardbedrijf als u vragen heeft over deze toeslagen of de wisselkoers die op uw boeking is toegepast. Ons Concern is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor vergoedingen die betrekking hebben op variërende wisselkoersen en kosten van banken of creditcardbedrijven.
Alternatieve betalingsmethoden
We werken mogelijk samen met aanbieders van alternatieve betalingsmethoden (zoals financieringsmaatschappijen) om onze reizigers alternatieve betalingsmethoden te kunnen aanbieden. Aanbieders van alternatieve betalingsmethoden, hun producten of services worden niet door ons Concern onderschreven of aanbevolen. Ons Concern is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de handelingen of nalatigheden van enige aanbieder van alternatieve betalingsmethoden. Uw gebruik van de betalingsmethode van een dergelijke aanbieder is voor uw eigen risico en valt onder de algemene voorwaarden van een dergelijke aanbieder.
Valutaconversie
Tarieven voor valutaconversie die in onze Service worden weergegeven, zijn gebaseerd op openbare bronnen en de dan geldende wisselkoersen, die op het moment van reizen anders kunnen zijn. Dergelijke tarieven worden uitsluitend ter informatie aangeboden en ons Concern biedt geen garantie ten aanzien van de juistheid van dergelijke tarieven.
Fraude
Als een boeking of account tekenen vertoont van fraude, misbruik, associatie met een door de overheid gesanctioneerde persoon of entiteit of andere verdachte activiteiten, kunnen we u om extra informatie vragen.
Als we vaststellen dat een boeking of account redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met frauduleuze of verdachte activiteiten, kunnen we het volgende doen:
 • Boekingen op uw naam, e-mailadres of account annuleren.
 • Gekoppelde accounts sluiten.
 • Juridische actie ondernemen, waaronder u aansprakelijk stellen voor enig verlies.
Neem contact met ons op over het annuleren van een boeking of sluiten van een account.
Artikel 5 Een boeking annuleren of wijzigen
Annulering of wijziging door u
Als u een boeking wilt annuleren of wijzigen (met betrekking tot de reisdatum, bestemming, vertrekpunt van de reis, accommodatie of transportmethode), kunt u contact met ons opnemen.
U heeft niet automatisch het recht om een boeking te annuleren of te wijzigen, behalve als de betreffende Reisaanbieder dat toestaat in de Regels en beperkingen van het bedrijf (die aan u worden verstrekt voordat u een boeking doet).
Reisaanbieders brengen u mogelijk een toeslag in rekening voor het (deels of volledig) annuleren of wijzigen van een boeking. Dergelijke toeslagen worden vermeld in de Regels en beperkingen. U stemt ermee in de kosten die u oploopt, te voldoen. Houd er in geval van wijzigingen rekening mee dat de prijs van uw nieuwe arrangementen gebaseerd is op de prijs die geldt op het moment dat u ons vraagt de wijziging aan te brengen. Deze prijs wijkt mogelijk af van de prijs waarvoor u de Reisservices oorspronkelijk had geboekt. Prijzen worden meestal hoger naarmate het moment van wijziging dichter bij de vertrekdatum ligt.
Lees de betreffende Regels en beperkingen, zodat u weet welke voorwaarden op uw boeking van toepassing zijn. Bijvoorbeeld:
 • Als u een verblijf boekt bij een accommodatie en u uw boeking annuleert of wijzigt na de in het betreffende beleid genoemde annuleringsperiode, worden u mogelijk annulerings- of wijzigingskosten in rekening gebracht overeenkomstig de betreffende Regels en beperkingen.
 • Sommige accommodaties staan niet toe dat eenmaal gemaakte boekingen worden geannuleerd of gewijzigd.
 • Als u een boeking doet waarbij u later kunt betalen en u komt niet opdagen of u annuleert de boeking, kan de accommodatie een annulerings- of no-show-toeslag in rekening brengen zoals vermeld in de betreffende Regels en beperkingen. Deze toeslag wordt u in rekening gebracht in de lokale valuta van de accommodatie.
 • Als u niet komt opdagen of geen gebruik maakt van sommige of alle geboekte Reisservices, zijn op eventuele restituties mogelijk de betreffende Regels en beperkingen van toepassing.
Als u een deel van een boeking wilt annuleren of wijzigen en een dergelijke annulering of wijziging is toegestaan door de betreffende Reisaanbieder, kunnen we u bovenop de toeslagen die door de Reisaanbieder in rekening worden gebracht ook administratiekosten in rekening brengen. Als dergelijke administratiekosten van toepassing zijn, wordt u daarvan op de hoogte gebracht voordat u bevestigt dat u door wilt gaan met de wijziging/annulering.
Overige annuleringen of wijzigingen
Wij (en de betreffende Reisaanbieder) kunnen uw boeking annuleren als de volledige betaling voor de boeking of enige toepasselijke annulerings-/wijzigingstoeslag met betrekking tot een boeking niet is ontvangen op het moment dat die verschuldigd is.
Een boeking kan om verschillende redenen (zoals een accommodatie die is overboekt vanwege connectiviteitsproblemen of een accommodatie die is gesloten vanwege een orkaan, enz.), door ons of door de Reisaanbieder worden geannuleerd of gewijzigd. Als dit gebeurt, doen we alles wat redelijkerwijs mogelijk is om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en u waar mogelijk alternatieve opties/assistentie aan te bieden of betalingen te restitueren.
Restitutie
Restituties worden teruggeboekt naar de betalingsmethode die u heeft gebruikt om de oorspronkelijke boeking te doen. Dergelijke restituties worden uitgevoerd door de partij die uw oorspronkelijke betaling heeft ontvangen. Onze toeslagen komen niet voor restitutie in aanmerking, behalve als tijdens het boekingsproces anders wordt vermeld.
Artikel 6 Specifieke termen voor de Reisservice
Dit Artikel geeft informatie over de termen die relevant zijn voor de specifieke Reisservices die door de Reisaanbieder worden aangeboden. Deze informatie is niet limitatief en vervangt niet de betreffende Regels en beperkingen, waarover u wordt geïnformeerd voordat u een boeking doet.
Op elke Reisservice zijn de betreffende Regels en beperkingen van de Reisaanbieder van toepassing. Lees ook de informatie in dit Artikel, waar die van toepassing is op uw boeking. In geval van inconsistenties tussen de informatie in dit Artikel en de betreffende Regels en beperkingen, gelden de betreffende Regels en beperkingen.
Verblijven
Onze Service kan u worden aangeboden met de optie om direct te betalen of later te betalen. Kamertarieven (inclusief betreffende belastingen en toeslagen) worden overal in onze Service weergegeven onder de betalingsopties Nu betalen en Later betalen. Houd er rekening mee dat belastingen en toeslagen kunnen variëren afhankelijk van de door u gekozen betalingsoptie. Belastingtarieven en wisselkoersen kunnen wijzigen in de periode tussen het moment van boeken en uw verblijf.
Nu betalen
Als u de optie Nu betalen selecteert, wordt het bedrag van de boeking op het moment van boeken door het betreffende bedrijf (zoals uiteengezet in Artikel 4 (Betaling)) op uw betalingsmethode in rekening gebracht.
Later betalen
Als u de optie Later betalen selecteert, belast de Reisaanbieder uw betalingsmethode tijdens uw verblijf in lokale valuta.
Borg
Sommige Reisaanbieders vragen bij het inchecken om een borg, die via betaalpas of contant kan worden voldaan. Deze borg dekt uw eventuele extra uitgaven tijdens uw verblijf. De borg heeft geen betrekking op enige betaling die voor uw boeking wordt geïnd door het betreffende bedrijf (zoals uiteengezet in Artikel 4 (Betaling)).
No-show eerste nacht
Als u de eerste nacht van uw geboekte verblijf niet komt opdagen, maar van plan bent om in te checken voor de nachten daarna, dient u ons dat voorafgaand aan de oorspronkelijk incheckdatum te bevestigen. Als u dat niet doet, wordt mogelijk uw hele boeking geannuleerd. Restituties voor no-show zijn alleen aan u verschuldigd overeenkomstig de betreffende Regels en beperkingen van de accommodatie.
Groepsboekingen
Via onze Service kunt u maximaal 8 kamers boeken in dezelfde accommodatie voor dezelfde verblijfsdatums. Als u via afzonderlijke boekingen meer dan 8 kamers boekt, kunnen we uw boekingen annuleren. We brengen u mogelijk ook annuleringskosten in rekening en als u een niet-restitueerbare aanbetaling heeft gedaan, wordt die mogelijk niet teruggestort. Als u meer dan 8 kamers wilt boeken, doet u dat via de sectie ‘Groepen & conferenties’ van onze Service. U wordt mogelijk gevraagd een contract te ondertekenen en/of een niet restitueerbare aanbetaling te voldoen.
Beoordelingsscores
Beoordelingsscores die u in onze Service ziet, geven aan wat u kunt verwachten van accommodaties die een dergelijke score weergeven, inclusief (waar van toepassing) via lokale en nationale organisaties voor sterbeoordelingen. Deze kunnen afwijken van normen in uw eigen land. Op de site getoonde scores vormen geen garantie voor de beschikbaarheid van specifieke voorzieningen. Meer informatie vindt u in de secties ‘Overzicht’ en ‘Voorzieningen’ op de informatiepagina van de accommodatie. Deze richtlijnen kunnen worden gewijzigd en ons Concern en onze Partners kunnen de juistheid van enige specifieke scores die van tijd tot tijd via onze Service worden gepubliceerd, niet garanderen.
Maaltijden
Als uw boeking maaltijden omvat, is het aantal maaltijden afhankelijk van het aantal nachten van uw verblijf. Volpension bestaat normaliter uit ontbijt, lunch en diner. Halfpension bestaat normaliter uit ontbijt en ofwel lunch of diner. Voor maaltijden die niet worden genuttigd, is geen restitutie beschikbaar.
Gekoppelde reisarrangementen
Gekoppeld reisarrangement’ heeft dezelfde betekenis als de definitie van een ‘gekoppeld reisarrangement’ in de Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende Pakketreizen en Gekoppelde reisarrangementen die in nationaal recht zijn omgezet (‘Richtlijn (EU) 2015/2302’).
In bepaalde omstandigheden en afhankelijk van de Reisservices die van tijd tot tijd worden aangeboden, kan er een Gekoppeld reisarrangement worden gevormd als gevolg van de Reisservices die u op of via onze Website besluit te boeken. Wanneer deze mogelijkheid zich voordoet, wordt u doorverwezen om onderstaande belangrijke informatie te lezen.
Als u, nadat u een Reisservice heeft geselecteerd en betaald, via onze Site extra reisservices boekt voor uw reis of vakantie, profiteert u NIET van de rechten die van toepassing zijn op pakketreizen ingevolge Richtlijn (EU) 2015/2302. We zijn daarom niet verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van die extra Reisservices. Bij problemen dient u contact op te nemen met de betreffende Reisaanbieder.
Als u echter binnen 24 uur nadat u van ons het bevestigingsbericht voor de accommodatieboeking heeft ontvangen, via een link op de bevestigingspagina of in de Boekingsbevestiging een Reisservice (zoals een huurauto) boekt bij een derde partij, worden dergelijke reisservices onderdeel van een Gekoppeld reisarrangement. In dat geval zijn we op grond van EU-wetgeving verplicht uw betalingen aan ons te restitueren voor services die vanwege onze insolventie niet worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat we voor betalingen die rechtstreeks aan de betreffende Reisaanbieder worden gedaan niet in bescherming hebben voorzien om u in geval van insolventie van de betreffende Reisaanbieder te restitueren.
Meer informatie over bescherming bij insolventie:
Hotels.com, L.P. heeft bescherming bij insolventie ingekocht bij Liberty Mutual Insurance Europe SE (5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxemburg). Reizigers kunnen contact opnemen met deze entiteit (tel: + 31 103120666, e-mail: ippclaims@nl.sedgwick.com) als de services worden geweigerd wegens insolventie van Hotels.com, L.P.
Let op: deze bescherming bij insolventie geldt niet voor overeenkomsten met andere partijen dan Hotels.com, L.P. die ondanks de insolventie van Hotels.com, L.P. kunnen worden uitgevoerd.
Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals omgezet naar Nederlands recht in Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek is hier beschikbaar.
Vrbo-accommodaties
Als u een accommodatie boekt die wordt aangeboden via onze Service van Vrbo of een van de Vrbo-merken (Stayz, Bookabach, FeWo Direkt en Abritel), een ‘Vrbo-accommodatie’, zijn op uw boeking van en betaling voor de Vrbo-accommodatie de Voorwaarden & Bepalingen van Vrbo van toepassing die we u tijdens de boekingsprocedure aanbieden.
Artikel 7 Internationale reizen
Internationale reizen
Hoewel de meeste reizen vrij zijn van incidenten, kunnen reizen naar bepaalde bestemmingen meer risico met zich meebrengen dan andere. Raadpleeg voordat u internationale reizen boekt eventuele reiswaarschuwingen, reisadviezen, enzovoort van de betreffende overheden. Houd ook tijdens uw reis en voorafgaand aan uw terugreis dergelijke reiswaarschuwingen/reisadviezen in de gaten om onderbrekingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.
Informatie over het aan reizen naar specifieke internationale bestemmingen verbonden risiconiveau vindt u op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.
Gezondheid
Richtlijnen voor aanbevolen inentingen/vaccinaties kunnen op enig moment wijzigen. Neem voor vertrek contact op met uw dokter voor advies over geldende aanbevelingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het volgende:
 • Naleving van alle gezondheidsvereisten voor toegang.
 • Verkrijgen van de aanbevolen inentingen/vaccinaties.
 • Gebruik van alle aanbevolen medicatie.
 • Opvolgen van alle medische adviezen met betrekking tot uw reis.
Online medisch advies voor reizigers vindt u op https://www.ggdreisvaccinaties.nl/heb-ik-een-vaccinatie-nodig. Of neem contact op met uw dokter voor medisch advies over uw reis.
Paspoort en visum
Raadpleeg de ambassade of het consulaat van uw bestemming voor informatie over paspoort- en visumvereisten. Vereisten kunnen worden gewijzigd, dus check up-to-date informatie voordat u boekt en voordat u vertrekt. Zorg dat u voldoende tijd heeft om alle benodigde regelingen te treffen.
Ons Concern is niet aansprakelijk als u de toegang tot een vliegtuig, cruiseschip of land wordt geweigerd vanwege uw gedrag, inclusief wanneer u nalaat de juiste, volledige reisdocumenten bij u te dragen zoals vereist door enig(e) Reisaanbieder, autoriteit of land (inclusief landen waar u doorheen reist). Dit omvat ook alle stops van een vliegtuig of cruiseschip, zelfs als u het vliegtuig, de luchthaven of het cruiseschip niet wilt verlaten.
Paspoort: U dient een in het land van uitgifte geldig paspoort te hebben voor alle vakantiereizen die via onze Service worden aangeboden.
Voor sommige landen geldt de immigratievereiste dat uw paspoort nog geldig is gedurende een minimale periode nadat u het land bent binnengekomen, meestal 6 maanden. Als uw paspoort nog minder dan een jaar geldig is, dient u voordat u definitieve reisplannen maakt na te gaan welke vereisten gelden op uw bestemming.
De naam op het paspoort moet overeenkomen met de naam op het ticket. Als dat niet het geval is, kunt u mogelijk niet reizen en is uw verzekering mogelijk niet geldig. Als een lid van uw reisgezelschap van naam verandert (bijvoorbeeld door een huwelijk) nadat u een Reisservice heeft geboekt, maar voordat u vertrekt, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.
Visum: Voor informatie over visumvereisten kunt u het beste contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land dat u wilt bezoeken, evenals met de ambassade of het consulaat van het land waarnaar u terug wilt keren als u geen inwoner bent van dat land.
De overheden van sommige landen verplichten luchtvaartmaatschappijen om persoonsgegevens van alle reizigers in hun vliegtuig te verstrekken. De gegevens worden verzameld bij het inchecken op de luchthaven of in sommige gevallen tijdens het boeken. Neem bij vragen hierover contact op met de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist.
Ons Concern stelt of garandeert niet dat reizen naar internationale bestemming aan te bevelen of zonder risico is en is niet aansprakelijk voor schade of verlies ingevolge het reizen naar dergelijke bestemmingen.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor de Reisservices
De Reisaanbieders stellen de Reisservices aan u beschikbaar.
In de mate waarin dat wettelijk maximaal is toegestaan en ingevolge de uitzonderingen en limieten in deze Voorwaarden of de betreffende Regels en beperkingen zijn we, wanneer wij de Reisaanbieder zijn, alleen aansprakelijk tegenover u voor directe schade die:
 • door zowel u als Expedia Travel redelijkerwijs voorzienbaar was;
 • daadwerkelijk door u is ondervonden of geleden; en
 • rechtstreeks te wijten is aan de acties van Expedia Travel bij het verstrekken van de Reisservices.
In het geval dat Expedia Travel met betrekking tot de Reisservice aansprakelijk is, zal een dergelijke totale aansprakelijkheid niet de kosten overschrijden die u aan Expedia Travel voor de betreffende Reisservice heeft voldaan.
De aansprakelijkheid van andere Reisaanbieders tegenover u wordt uiteengezet in de betreffende Regels en beperkingen.
Onze aansprakelijkheid
We zijn eigenaar en exploitant van onze Service en de Reisaanbieders verstrekken de Reisservices aan u.
In de mate waarin dat wettelijk is toegestaan, zijn wij en onze Partners niet aansprakelijk voor:
 • Reisservices die de Reisaanbieders aan u beschikbaar stellen.
 • De handelingen, fouten, vergissingen, verklaringen, garanties of nalatigheid van dergelijke Reisaanbieders.
 • Persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere schade of uitgaven voortkomend uit bovenstaande.
De Reisaanbieders verstrekken ons informatie waarin de Reisservices worden beschreven. Deze informatie omvat onder meer details, foto's, tarieven en de betreffende Regels en beperkingen van de Reisservice. Wij geven deze informatie weer via onze Service. De Reisaanbieders zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en recentelijkheid van dergelijke informatie. Ons Concern en onze Partners zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dergelijke informatie, tenzij en alleen voor zover wij dergelijke onjuistheden direct hebben veroorzaakt (dit geldt ook voor accommodatiebeoordelingen die uitsluitend zijn bedoeld als richtlijn en geen officiële beoordeling vormen). Ons Concern en onze Partners geven geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van specifieke Reisservices.
Foto's en illustraties in onze Service worden u alleen aangeboden ter informatie over het niveau en type accommodatie.
In de mate waarin dat wettelijk is toegestaan, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, geldt het volgende:
 • Alle informatie, software of Reisservices die via onze Service worden weergegeven, worden aangeboden zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van afdoende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, titel of niet-inbreuk op eigendomsrechten en
 • ons Concern en onze Partners wijzen elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke garanties en voorwaarden.
De weergave van Reisservices via onze Service is geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke Reisservices door ons Concern of onze Partners. In de mate waarin dat wettelijk is toegestaan, wijzen ons Concern en onze Partners elke garantie en voorwaarde af die stelt dat onze Service, de servers daarvan en e-mailberichten die door ons of onze Partners worden verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
In de mate waarin dat wettelijk is toegestaan en ingevolge de beperkingen in deze Voorwaarden wijzen ons Concern en onze Partners elke aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte, punitieve, speciale, incidentele of gevolgschades of verliezen die voortvloeien uit:
 • de Reisservices,
 • het gebruik van onze Service,
 • enige vertraging of belemmering bij het gebruik van onze Service of
 • uw gebruik van links vanuit onze Service,
ongeacht of die hun oorsprong vinden in nalatigheid, een contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, consumentenbeschermingsstatuten of anderszins en zelfs als ons Concern en onze Partners van de mogelijkheid van dergelijke schades op de hoogte zijn gesteld.
Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor onze verplichtingen onder deze Voorwaarden of als we ingevolge deze Voorwaarden aansprakelijk worden geacht voor enig verlies of enige schade, zullen we, in de mate waarin dat wettelijk is toegestaan, uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die:
 • door zowel u als ons redelijkerwijs voorzienbaar was;
 • daadwerkelijk door u is ondervonden of geleden; en
 • rechtstreeks aan onze acties kan worden toegeschreven.
In het geval van onze eventuele aansprakelijkheid overschrijdt zulke aansprakelijkheid in geen geval in totaal de grootste waarde van (a) de kosten die door u voor de Reisservice in kwestie zijn betaald of (b) honderd dollar (USD 100,00) of het equivalent daarvan in lokale valuta.
Deze beperking van de aansprakelijkheid geeft de risicoverdeling tussen u en ons weer. De beperkingen die in dit Artikel worden vermeld, overleven en zijn zelfs van toepassing indien een beperkte oplossing zoals opgegeven in deze Voorwaarden haar doel niet blijkt te hebben bereikt. De beperkingen van aansprakelijkheid die in deze Voorwaarden worden genoemd, komen ten goede aan ons Concern en onze Partners.
Elk geval van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door luchtvaartmaatschappijen, accommodaties of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in deze Voorwaarden waar deze situatie van overmacht op van invloed is. In dergelijke gevallen is de partij die onder de situatie van overmacht te leiden heeft, niet aansprakelijk voor het niet nakomen van diens verplichtingen.
Consumenten hebben bepaalde wettelijke rechten. De uitsluitingen en beperkingen die in deze Voorwaarden zijn opgenomen, zijn alleen van toepassing voor zover door de wet toegestaan. Niets in deze Voorwaarden wordt geacht onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten voor fraude, persoonlijk letsel of overlijden (als gevolg van handelingen of nalatigheid van onze kant).
Schadevergoeding
U gaat ermee akkoord om ons Concern, onze Partners en/of hun functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aanspraken, eisen, acties, verliezen, schade, boetes, penaliteiten of andere kosten en uitgaven, ongeacht hun soort of aard (‘Verliezen’), waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten en administratiekosten, in rekening gebracht door derden als gevolg van:
 • een inbreuk door u op deze Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen,
 • een schending door u van enige wet of de rechten van een derde partij,
 • uw gebruik van onze Service,
voor zover dergelijke Verliezen niet rechtstreeks worden veroorzaakt door de handelingen van ons Concern of onze Partners (zoals van toepassing).
Artikel 9 Beoordelingen, opmerkingen en foto's
Door het indienen van inhoud voor onze Service via e-mail, posts of anderszins, inclusief beoordelingen van accommodaties, foto's, video's, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën en dergelijke zoals opgenomen in enige inzending (gezamenlijk ‘Inzendingen’):
 • bevestigt u dat al uw Inzendingen oorspronkelijk door u zijn gemaakt en dat u alle rechten heeft en behoudt die nodig zijn om ons toe te staan de Inzendingen te gebruiken zoals bepaald in deze Voorwaarden en
 • kent u ons Concern en onze Partners, zoals wettelijk toegestaan, een niet-exclusief, royalty-vrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onomkeerbaar en volledig via meerdere niveaus in sublicentie uit te geven recht toe om dergelijke Inzendingen wereldwijd in elke nu bekende of later te ontwikkelen media te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren, er werken van af te leiden, openbaar te vertonen en uit te voeren.
U erkent ook en gaat ermee akkoord dat ons Concern en onze Partners de naam die u bij dergelijke Inzendingen vermeldt, naar eigen inzicht en in een niet-identifieerbare indeling kunnen gebruiken om uw Inzendingen aan toe te schrijven (bijvoorbeeld door uw voornaam en woonplaats te vermelden bij een door u ingediende beoordeling). Dergelijke Inzendingen worden mogelijk gedeeld met de Reisaanbieders.
U geeft ons Concern ook het recht om enige persoon of entiteit die inbreuk maakt op uw rechten of de rechten van ons Concern ten aanzien van de Inzendingen, juridisch te vervolgen.
Inzendingen zijn niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.
Indien mogelijk doet u uitdrukkelijk afstand van enige en alle ‘morele rechten’ (inclusief rechten van toekenning of integriteit) die mogelijk in uw Inzendingen bestaan. U stemt ermee in dat u geen bezwaar heeft tegen publicatie, gebruik, modificatie, verwijdering of exploitatie van uw Inzendingen door ons Concern, onze Partners of enige van onze overige licentiehouders.
U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van uw Inzendingen. U ziet af van het verzenden of overdragen naar of van onze Service en u stemt ermee in dat enige Inzendingen die u doet vrij zijn van inhoud die:
 • onwettig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen of pornografisch is of inbreuk maakt op publiciteits- of privacyrechten of enige wet;
 • commercieel is (zoals fondsenwerving, advertenties voor of marketing van enige goederen of diensten, enzovoort);
 • een schending vormt van, een wederrechtelijke toeëigening vormt van of inbreuk maakt op enig copyright, handelsmerk, patent of ander eigendomsrecht van enige derde partij, of
 • verwerpelijk is op gronden van het algemeen belang, de openbare zeden, de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale harmonie.
U bent als enige aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet naleven van de bovenstaande regels of van enige andere negatieve gevolgen die het resultaat zijn van uw Inzendingen op onze Service.
We kunnen onze rechten (bijvoorbeeld gebruiken, publiceren, weergeven, verwijderen, enzovoort) uitoefenen op alle Inzendingen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
Als u voor dezelfde accommodatie meerdere beoordelingen indient, komt alleen uw meest recente Inzending in aanmerking om te worden gebruikt.
Alle Inzendingen dienen ook voldoen aan de onderstaande richtlijnen en aan eventuele verdere richtlijnen die tijdens het indieningsproces onder uw aandacht worden gebracht:
 • Ter zake doende: Alle Inzendingen dienen relevant te zijn voor de accommodatie, het restaurant, de locatie of algemene reiservaringen.
 • Origineel: U mag alleen uw eigen beoordelingen, foto’s en overige inhoud indienen. Dien geen inhoud in van andere bronnen komen (persoonlijk of commercieel).
 • Niet-commercieel: Inzendingen mogen geen handelsmerken, logo's of branding van derden, afbeeldingen van beroemdheden of andere herkenbare personen of promotiematerialen bevatten of enige andere inhoud met commerciële doeleinden.
 • Geen schadelijke bestanden: Inzendingen mogen geen virussen of andere schadelijke code bevatten die bedoeld is om schade te veroorzaken of kan resulteren in schade aan onze systemen en/of de gebruikers hiervan. Opmerkingen die HTML-tags of URL's bevatten, worden niet correct opgemaakt op onze site.
 • Foto's: Afbeeldingen dienen de indeling BMP, PNG, GIF of JPEG te hebben bij een bestandsgrootte van maximaal 5 MB.
We claimen geen eigendom of goedkeuring van of betrokkenheid bij enige door u gedane Inzending.
Artikel 10 Beleid en kennisgevingen ten aanzien van intellectuele eigendom
Kennisgevingen van copyright en handelsmerken
Alle inhoud van onze Service is ©2022 Hotels.com, L.P., een bedrijf van Expedia Group. Alle rechten voorbehouden. Hotels.com en het Hotels.com-logo zijn handelsmerken van Hotels.com, LP Overige logo's en product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. We zijn niet verantwoordelijk voor inhoud op websites van andere partijen dan wij.
De tool Google® Translate wordt via onze Service beschikbaar gesteld om het u mogelijk te maken inhoud te vertalen, zoals door gebruikers gegenereerde beoordelingen. Google® Translate gebruikt een geautomatiseerd proces om tekst te vertalen, waardoor onjuistheden kunnen ontstaan. U gebruikt Google® Translate uitsluitend voor uw eigen risico. We kunnen niets beloven, bevestigen of garanderen ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de vertalingen die door Google® Translate worden gegeven.
Onze Service bevat mogelijk links naar websites van andere partijen dan wij. Dergelijke links zijn alleen bedoeld als verwijzingen. We hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of uw gebruik ervan. Opname door ons van links naar dergelijke websites wil niet zeggen dat het materiaal op deze websites wordt onderschreven of dat er een relatie is met de uitbaters van deze websites.
Als u een schending van ons merk vaststelt, kunt u ons dat laten weten door ons te e-mailen op TrademarkComplaints@expediagroup.com. Via dit e-mailadres behandelen we uitsluitend berichten over merkschendingen.
Schending van en klachten over het beleid voor intellectuele eigendom
We respecteren de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en verwachten dat onze leveranciers, partners en gebruikers (gezamenlijk ‘Gebruikers’) hetzelfde doen. We hebben een beleid dat Gebruikers verbiedt materiaal te plaatsen dat inbreuk maakt op het copyright, de handelsmerkrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van anderen en onder passende omstandigheden zullen we het account beëindigen van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken. De vereisten en instructies voor het indienen van klachten over copyrights en handelsmerken vindt u hier onder ‘Klachten en formulieren voor inbreuk op intellectuele eigendom’.
Kennisgevingen met betrekking tot octrooien
Een of meer octrooien die wij of ons Concern in eigendom hebben, zijn mogelijk van toepassing op onze Service en op de functies en services die via onze Service toegankelijk zijn. Op delen van onze Service zijn licenties of een of meer octrooien van toepassing. Overige octrooien zijn in behandeling.
Artikel 11 Via onze Service beschikbare software
Software
Software die van onze Service of een mobiele-appstore kan worden gedownload ( ‘Software’), betreft door copyright beschermde werken van ons Concern of onze respectieve leveranciers. Voor uw gebruik van de Software gelden de voorwaarden van de licentieovereenkomst van de eindgebruiker (indien van toepassing) die geleverd wordt bij de Software (‘Licentieovereenkomst’). Voordat u Software kunt downloaden, installeren of gebruiken, dient u eerst akkoord te gaan met de Licentieovereenkomst.
Voor Software die zonder Licentieovereenkomst is geleverd, geven we u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet in sublicentie uit te geven licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de Software om onze Service te gebruiken overeenkomstig deze Voorwaarden en voor geen enkel ander doel. De Software wordt vrij van vergoedingen of kosten aan u verstrekt.
Alle Software (zoals HTML-code en Active X-controls, enzovoort) die in onze Service is opgenomen, is eigendom van ons Concern, onze Partners of onze respectieve leveranciers. Alle Software is beschermd door copyrightwetten en internationale verdragen. Het reproduceren of opnieuw verspreiden van de Software is bij wet verboden en kan tot civiele en strafrechtelijke vervolging leiden. Een ieder die deze bepaling schendt, wordt vervolgd.
Zonder beperking van het voorafgaande is het uitdrukkelijk verboden om de Software voor verdere reproductie of distributie naar enige andere server of locatie te kopiëren of te reproduceren. Voor zover deze Software is gegarandeerd, is dat alleen het geval overeenkomstig de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.
Voorwaarden voor kaarten
Uw gebruik van kaarten in onze Service wordt beheerst door de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Google en door de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Microsoft. Google en Microsoft behouden zich het recht voor om hun Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaringen te allen tijde, naar eigen goeddunken, te wijzigen. Klik hieronder voor meer informatie:
OpenStreetMap-geodata die worden gebruikt voor het in kaart brengen, is ©OpenStreetMap-bijdragers en is beschikbaar onder de Open Database Licence (ODbL).
Artikel 12 Uw privacy en persoonsgegevens
We beschermen de privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd.
Raadpleeg onze huidige Privacyverklaring, die ook van toepassing is op uw gebruik van onze Service en door verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen, om inzicht te krijgen in onze handelswijzen.
Artikel 13 Loyaliteitsprogramma
We bieden onze reizigers een gratis loyaliteitsprogramma aan. Voor meer informatie over ons programma en de voordelen ervan, raadpleegt u onze huidige algemene voorwaarden. Deze zijn door verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.
In onderstaande gevallen wordt u automatisch lid van het een loyaliteitsprogramma:
 • U maakt een account.
 • U heeft al een account, maar bent nog geen lid en u meldt zich aan bij uw account of gebruikt onze Service.
Artikel 14 Contact met ons opnemen en klachten
Reizigersondersteuning en het afhandelen van klachten
We helpen u graag met uw mogelijke verzoeken of klachten ten aanzien van uw boeking.
Als u na een probleem met uw geboekte Reisservice een klacht indient of recht heeft op compensatie door de Reisaanbieder, helpen we u en de Reisaanbieder om het probleem op te lossen.
Als u verzoeken of klachten heeft terwijl u op reis bent, kunt u hier contact met ons opnemen.
Verlies, diefstal of schade
Klachten terwijl u op reis bent over verlies of diefstal van of schade aan bagage, kleding of persoonlijke bezittingen waarover u geen controle had, dienen te worden opgenomen met de betreffende Reisaanbieder (zoals de accommodatie of de luchtvaartmaatschappij, enzovoort).
Op reis
Meld problemen terwijl u op reis bent (of zo snel mogelijk daarna) bij:
1. ons hier, of bij
II. de betreffende Reisaanbieder als het probleem zich voordeed op de heen- of terugreis.
Er kunnen dan maatregelen worden getroffen om het probleem op te lossen en de door u geleden schade te beperken. Als u problemen niet meldt terwijl u op reis bent, zijn wij en de Reisaanbieder mogelijk niet in de gelegenheid om het probleem te onderzoeken en te herstellen terwijl u op reis bent. Dit kan van invloed zijn op uw rechten onder deze Voorwaarden en kan onder meer de hoogte van enige verschuldigde compensatie terugbrengen, mogelijk tot nul.
Na het reizen
Voor klachten die na het reizen zijn ingediend, neemt u hier contact met ons op.
We raden u aan om klachten binnen 30 dagen na uw reis in te dienen.
Papier
Klachten op papier kunnen worden verzonden aan:
 • de Reisaanbieder die de Reisservice heeft verkocht, op het adres dat in de Regels en beperkingen van de Reisaanbieder wordt vermeld; of
 • aan ons, op onderstaand adres:
Hotels.com, L.P.
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas
VS
(met een kopie aan klantenservicenl@chat.hotels.com)
Telefoonnummer Klantenservice: 020 700 6039 (lokaal tarief)
Het online platform voor het oplossen van geschillen van de Europese Commissie (Online Dispute Resolution Platform) is bereikbaar via http://ec.europa.eu/odr.
Artikel 15 Algemeen
Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Overeenkomst valt onder Nederlands recht. U gaat akkoord met de exclusieve bevoegdheid en jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze Service of deze Voorwaarden. Het gebruik van onze Service is niet toegestaan in enig rechtsgebied waarin niet het volle recht wordt gedaan aan alle bepalingen in deze Voorwaarden, met inbegrip, maar zonder beperking van, deze paragraaf.
Verzekering
Behalve waar anders wordt vermeld, zijn de weergegeven prijzen exclusief reisverzekering. U wordt aangeraden een verzekering te nemen die de gevolgen dekt van bepaalde annuleringsgevallen en bepaalde risico's (zoals de kosten van repatriëring in geval van een ongeluk of ziekte). U dient er zorg voor te dragen dat de verzekering die u afsluit, adequaat in uw behoeften voorziet. Mogelijk worden u bepaalde reisverzekeringsproducten getoond. In dat geval worden de details van de verzekeraar, relevante informatie en algemene voorwaarden in onze Service weergegeven.
Nalatigheid bij het doen gelden van onze rechten
Als we nalatig of traag zijn bij het doen gelden van enige bepaling van deze Voorwaarden, betekent dat niet dat we afstand doen van ons recht om in de toekomst dezelfde bepaling of andere bepalingen van deze Voorwaarden af te dwingen.
Niet-afdwingbare bepalingen
Als enige bepaling (of deelbepaling) van deze Voorwaarden door een rechtbank of andere competente autoriteit ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt gehouden, zal die bepaling (of deelbepaling), indien vereist, geacht worden geen deel uit te maken van deze Voorwaarden tussen u en ons. In een dergelijk geval blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ongewijzigd.
Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons ten aanzien van onze Service. Ze overstijgen alle eerdere of gelijktijdige communicatie (hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk) tussen u en ons over onze Service.
Toewijzing
We hebben het recht en u heeft niet het recht om rechten, plichten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, uit te besteden of te delegeren.
Rechten van derden
Behalve waar uitdrukkelijk in deze Voorwaarden vermeld, is het niet onze intentie om enig deel van deze Voorwaarden afdwingbaar te maken door enige persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden. Voor het afstand doen, wijzigen of beëindigen van enig deel van deze Voorwaarden is geen goedkeuring van een derde partij nodig. Deze Voorwaarden geven geen aanleiding tot enige rechten onder enige toepasselijke wetten of regelgevingen met betrekking tot rechten van derden om enig deel van deze Voorwaarden af te dwingen.
Voortlevende bedingen
Enige bepaling van deze Voorwaarden die uitdrukkelijk of door zijn aard verplichtingen oplegt na afloop of beëindiging van deze Voorwaarden, zal een dergelijke afloop of beëindiging overleven.
Artikel 16 Registraties
Belastingregistratie van de staat New York
Verkoopbelastingen van New York en verblijfsbelastingen van New York City, indien van toepassing, zijn verschuldigd over uw verblijf in een accommodatie. Voor direct betaalbare verblijfsboekingen is het leveranciersregistratienummer voor omzetbelasting van Travelscape, LLC in New York 880392667 en is het registratienummer voor de verblijfsbelasting in New York City 033960.
Klik hier voor meer informatie: