Voorwaarden & Bepalingen Prijstrekking hotel W Verbier (de "Prijstrekking")

Door deel te nemen aan de Prijstrekking ga je ermee akkoord dat je bent gebonden aan deze Voorwaarden & Bepalingen (deze 'Voorwaarden & Bepalingen'). Uitgezonderd in het geval van inwoners van Frankrijk, maakt ook het promotiemateriaal dat verband houdt met de Prijstrekking, met inbegrip van de informatie over hoe je kunt deelnemen, deel uit van deze Voorwaarden & Bepalingen. Als er een conflict ontstaat tussen de voorwaarden in zulk promotiemateriaal en deze Voorwaarden en Bepalingen, dan gelden deze Voorwaarden en Bepalingen. Als je een inwoner van Frankrijk bent, dan maakt het promotiemateriaal geen deel uit van deze Voorwaarden & Bepalingen.
1.    De aanbieder van deze Prijstrekking is Hotels.com, met het geregistreerde hoofdkantoor te 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240 ('Hotels.com').


2.    Deelnemers dienen minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk woonachtig in Frankrijk, Nederland, of het VK te zijn. Werknemers en agenten van Hotels.com of zijn dochter- of partnerbedrijven, gezinsleden en naaste familieleden en personen die anderszins zijn betrokken bij de totstandkoming of het verloop van de Prijstrekking, komen niet in aanmerking voor deelname. Hotels.com behoudt het recht voor om de deelnemers te vragen bewijs te leveren dat zij in aanmerking komen voor de Prijstrekking. Indien blijkt dat de winnaar van de Prijstrekking niet in aanmerking komt, behoudt Hotels.com zich het recht voor de prijs uit te reiken aan een andere deelnemer en enige reeds uitgereikte prijs terug te vorderen.
3.    De Prijstrekking begint om 00.01 uur Nederlandse tijd op 7 juli 2017. Alle inzendingen dienen uiterlijk om 23.59 uur Nederlandse tijd op 13 juli 2017 te zijn ontvangen.

Deelname aan de Prijstrekking is gratis en er is geen aankoop nodig.
4.    De Prijstrekking wordt aangeboden door Hotels.com op het volgende webadres: https://www.facebook.com/Hotels.comEurope/?fref=ts (de"Website"). Om mee te doen aan de Prijstrekking dien je te reageren met de naam van iemand die je graag zou willen meenemen. Inzendingen die via andere kanalen zijn ingediend, worden niet aanvaard. Alleen inzendingen via de officiële deelnamemethode komen in aanmerking. Het gebruik van scripts, macro's of enige andere automatische systemen om deel te nemen aan de Prijstrekking is verboden en inzendingen die via zulke systemen (lijken te) zijn opgesteld worden nietig verklaard. Onleesbare, onvolledige of frauduleuze inzendingen worden geweigerd. Deelnemers kunnen maximaal 1 inzending indienen voor de Prijstrekking. Eventuele aanvullende inzendingen kunnen worden gediskwalificeerd.
5.    De prijs is een verblijf van 2 nachten voor 2 personen inclusief ontbijt en toegang tot de spa Away in hotel W Verbier in Bagnes. Er is slechts 1 prijs beschikbaar voor elk van de 3 deelnemende landen. De waarde van de prijs is 700 CHF. Ten minste 1 van de reizende volwassenen  dient 18 jaar oud te zijn op de vertrekdatum en elk kind dient onder 12 jaar oud te zijn op de retourdatum.
De prijs is niet overdraagbaar en niet restitueerbaar. Er is geen contant alternatief beschikbaar. De prijs is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Mogelijk datums zonder beschikbaarheid van toepassing. De prijs is 12 maanden geldig vanaf de dag dat de winnaar op de hoogte is gebracht Kinderen dienen vóór aanvang van de reis geschreven toestemming van de ouders/voogden te hebben. De prijs is exclusief wegvervoer. De prijs is exclusief maaltijden en dranken, excursies, attracties, behandelingen, visa en persoonlijke uitgaven en alles wat niet expliciet vermeld staat in de Voorwaarden & Bepalingen. Voor zover dit volgens jouw lokale wetgeving is toegelaten, zijn alle belastingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nationale en lokale belastingen) in verband met een prijs en de gevolgen daarvan de volledige verantwoordelijkheid van de prijswinnaar.
6.    De winnaar van de Prijstrekking zal op 10 augustus 2016 de eerste willekeurig getrokken naam zijn uit alle volledige, geldige en juist ingediende aanmeldingen vóór het einde van de geldige sluitingsdatum. Er is maar één winnaar. De trekking wordt uitgevoerd via computer, a.h.v. een RANDBETWEEN-formule in Excel, onder het beheer van Liliia Revak, Marketing Executive bij Hotels.com.

7.    De winnaar zal uiterlijk 21 juli 2017 op de hoogte gesteld worden via het een persoonlijk bericht op Facebook. De winnaar dient mogelijk een geldig identiteitsbewijs in te dienen voordat hij of zij de prijs in ontvangst kan nemen. Hotels.com stelt de prijswinnaar op de hoogte via een persoonlijk bericht op Facebook en reikt de hotelcoupon uit. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het boeken van het hotel. Als de winnaar het bericht niet beantwoord vóór 27/07/2017, behoudt Hotels.com zich het recht voor om een nieuwe prijstrekking uit te voeren en de prijs uit te reiken aan een andere deelnemer.
8.    Als Hotels.com bij overmacht of om redenen die buiten de redelijke mogelijkheden van Hotels.com liggen en die geen verband houden met de winnaar, de prijs niet kunnen uitreiken zoals uiteengezet in deze Voorwaarden & Bepalingen, dan behoudt de partij in kwestie zich het recht voor een gelijkaardige prijs van een vergelijkbare waarde uit te reiken, of naar eigen inzicht de contante waarde van de prijs uit te keren. In het geval van een drukfout of een andere fout die resulteert in meer winnaars dan het aantal beschikbare prijzen, behoudt Hotels.com en/of de relevante prijsaanbieder zich het recht voor de beschikbare prijs toe te kennen via een nieuwe trekking of de waarde van de prijs te verdelen tussen de winnaars van de Prijstrekking.
9.    Door deel te nemen aan de Prijstrekking gaan deelnemers ermee akkoord dat hun naam, biografische details, uitspraken en foto vermeld worden in wereldwijd publicatiemateriaal, in welke vorm dan ook, dat verband houdt met de Prijstrekking - zoals het internet, de pers en radio - zonder verder bericht, betaling of andere compensatie. Hierbij is het bekendmaken van hun naam als winnaar op de website tussen 17 juli en 17 augustus 2017 inbegrepen. Details over de winnaar zullen op verzoek ook beschikbaar worden gesteld aan participanten en het publiek door niet later dan 11 september een e-mail te sturen naar de klantenservice van Hotels.com via https://ssl-nl.hotels.com/customer_care/email_us.html.
10.    Hoewel de Prijstrekking misschien op Facebook getoond wordt, is de Prijstrekking op geen enkele wijze gesponsord, gefinancierd, uitgevoerd door, of gerelateerd aan Facebook en je gaat ermee akkoord dat Facebook op geen enkele wijze wettelijk aansprakelijk is. Je gegevens worden doorgegeven aan Hotels.com en niet aan Facebook. De informatie die deelnemers bieden zal uitsluitend gebruikt worden voor het doel beschreven in onderstaande paragraaf 12.
11.    Hotels.com verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de winnaars en deelt ze met de agenten en partners van Hotels.com (met inbegrip van agenten en partners buiten de EER, die mogelijk niet dezelfde bescherming van persoonlijke gegevens bieden als landen binnen de EER) om de Prijstrekking naar behoren te laten verlopen, met inbegrip van de uitreiking van de prijs aan de winnaar. Als deelnemers geen enkele verplichte informatie opgeven bij hun inzending en deelname, kunnen zij niet deelnemen aan de Prijstrekking. De in de inzending voor de Prijstrekking verstrekte namen en overige persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verzameld en opgeslagen door Hotels.com en zijn partners (met inbegrip van personen buiten de EER) en bewaard conform het privacybeleid dat van tijd tot tijd van toepassing is (zie https://nl.hotels.com/customer_care/privacy.html
12.    Hotels.com behoudt zich het recht voor de Prijstrekking naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te annuleren, te beëindigen of op te schorten, indien Hotels.com van mening is dat de Prijstrekking niet kan worden georganiseerd zoals uiteengezet in deze Voorwaarden & Bepalingen of in het geval van een virus, een computerfout, tussenkomst van een onbevoegde of een andere oorzaak buiten de redelijke mogelijkheden van Hotels.com, die de administratie, beveiliging, onpartijdigheid of het normale verloop van de Prijstrekking kan schaden of beïnvloeden. Hotels.com noch een van zijn dochter- of partnerbedrijven is verantwoordelijk voor enige situaties, omstandigheden, verliezen, fouten of vertragingen ten gevolge van de gebeurtenissen die buiten hun inspanningen vallen, waaronder (maar niet beperkt tot) de daden of nalatigheid van een door Hotels.com geselecteerde leverancier voor het beschikbaar stellen van de prijs of een andere reden die tot verstoring of beïnvloeding van de Prijstrekking kan leiden, of die kan leiden tot verlies of beschadiging van de prijs tijdens de overdracht aan de winnaar.
Als je een inwoner van Frankrijk bent, dan vervangt de onderstaande paragraaf het bovenstaande:
Hotels.com behoudt zich het recht voor de Prijstrekking naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te wijzigen in het geval van een virus, een computerfout, tussenkomst van een onbevoegde of een andere oorzaak die de administratie, beveiliging, onpartijdigheid of het normale verloop van de Prijstrekking kan schaden of beïnvloeden, op voorwaarde dat de bovenstaande redenen gecategoriseerd zijn als overmacht, zoals bepaald door het Franse gerecht. Hotels.com noch een van zijn dochter- of partnerbedrijven is verantwoordelijk voor enige situaties, omstandigheden, verliezen, fouten of vertragingen ten gevolge van overmacht, zoals bepaald door het Franse gerecht.
13.    Met uitzondering van nalatigheid, Hotels.com zijn niet aansprakelijk voor enige schade, of enig verlies of letsel ten gevolge van deelname van de deelnemers aan de Prijstrekking, of hun acceptatie en/of gebruik van de prijs, of voor technische, hardware- of softwarefouten, niet-werkende of niet-beschikbare netwerkverbindingen of problemen van enige aard die deelname aan de Prijstrekking kunnen hinderen of onmogelijk kunnen maken. Hotels.com zijn niet aansprakelijk voor enige verloren, beschadigde, aangetaste, onvolledige, onontcijferbare of anderszins onleesbare inzendingen. Bewijs van indiening voor enige inzending houdt geen bewijs van ontvangst door Hotels.com in. Niets in deze Voorwaarden & Bepalingen zal de aansprakelijkheid van Hotels.com beperken in het geval van dood of persoonlijk letsel ten gevolge van diens nalatigheid of voor enige andere aangelegenheid, mits de aansprakelijkheid niet wettelijk wordt beperkt.
Als je een inwoner van Frankrijk bent, dan vervangt de onderstaande paragraaf het bovenstaande:
Uitgezonderd in het geval van wettelijke of contractuele breuk van hun verplichtingen, Hotels.com zijn niet aansprakelijk voor enige schade, of enig verlies of letsel ten gevolge van deelname van de deelnemers aan de Prijstrekking, of hun acceptatie en/of gebruik van de prijs Ook zijn ze niet aansprakelijk voor technische, hardware- of softwarefouten, niet-werkende, foute of niet-beschikbare netwerkverbindingen of voor verloren, beschadigde, onvolledige of onleesbare inzendingen waarvoor Hotels.com niet verantwoordelijk is en die die deelname aan de Prijstrekking kunnen hinderen of onmogelijk kunnen maken.
14.    Indien een deelnemer aan de Prijstrekking deelneemt of tracht deel te nemen op een wijze die in strijd is met deze Voorwaarden & Bepalingen of onrechtvaardig is jegens andere deelnemers (waaronder, maar zonder beperking van, onrechtmatig wijzigen van het verloop van de Prijstrekking, bedrog plegen, hacken, misleiden of enige andere oneerlijke speelwijze zoals opzettelijk lastig vallen, misbruiken, bedreigen of treiteren van andere deelnemers of Hotels.com en/of diens tussenpersonen of medewerkers), kan de deelnemer naar eigen inzicht van Hotels.com van de Wedstrijd worden uitgesloten. Indien dergelijke acties de Prijstrekking bovendien aanzienlijk hebben geschaad, kan Hotels.com naar eigen inzicht verdere stappen aan de Prijstrekking toevoegen die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht om problemen ten gevolge van dergelijke acties te corrigeren.
15.    Alle beslissingen van Hotels.com met betrekking tot de Prijstrekking zijn definitief en Hotels.com zal geen correspondentie aangaan met deelnemers.
16.    Op de onderhavige Voorwaarden & Bepalingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbanken van Nederland hebben de uitdrukkelijke jurisdictie om enig geschil of enige vordering ten gevolge van de Prijstrekking of deze Voorwaarden & Bepalingen te behandelen.
17.    De Prijstrekking wordt georganiseerd in overeenstemming met alle wetten en regels in Nederland die betrekking hebben op geadverteerde kansspelen.