Klachten en formulieren voor inbreuk op intellectuele eigendom

Onze Bedrijvengroep respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat onze leveranciers, partners en gebruikers (gezamenlijk ‘Gebruikers’) hetzelfde doen. We hebben een beleid om Gebruikers te verbieden materiaal te plaatsen dat inbreuk maakt op het copyright, de handelsmerkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen en onder passende omstandigheden zullen we het account beëindigen van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken.  Hieronder volgen de vereisten en instructies voor het indienen van klachten over copyright en handelsmerken en tegenberichten op het gebied van copyright.  

 

Klachten voor schending van het copyright 

Als u denkt dat er inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermde werk op of via onze Dienst, vul dan, overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (in de VS), de Richtlijn inzake elektronische handel (in de EU) en soortgelijke wetten met betrekking tot online content, een schriftelijk Klachtenformulier voor schending copyright (de ‘Kennisgeving’) in en dien het in bij onze hieronder vermelde aangewezen agent voor copyright. Na ontvangst van een ingevulde Kennisgeving nemen we de nodige maatregelen, met inbegrip van verwijdering van de aangevochten content van onze Dienst en/of beëindiging van het account van de gebruiker bij passende omstandigheden.  

Vul het Klachtenformulier voor schending copyright in en stuur het terug, of stuur een Kennisgeving met de volgende informatie en verklaringen:   

 1. Identificeer duidelijk het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden - inclusief URL indien online beschikbaar, kopie van registratie en ingediende kopie, of soortgelijk bewijs; 
 2. Identificeer duidelijk het materiaal op onze Dienst waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op uw werk - door een kopie, URL of locatieadres op te geven, of een link naar het inbreukmakende materiaal; 
 3. Uw adres, e-mailadres en telefoonnummer; 
 4. De volgende verklaring: ‘‘Ik ben te goeder trouw van mening dat het materiaal waarvan wordt beweerd dat het een schending van het copyright is niet geautoriseerd werd door de eigenaar van het copyright, diens vertegenwoordiger of de wet’’; 
 5. De volgende verklaring: ‘‘De informatie in deze melding is juist, en dat de klagende partij, op straffe van meineed, gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden’’; en 
 6. Een handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden. 

U kunt ons uw kennisgeving (a) per e-mail sturen naar CopyrightComplaints@expediagroup.com; (b) per fax naar +1 42 56 79 72 51, t.a.v.: Agent voor copyright van Expedia Group, p.a. Juridische dienst; of (c) door een afgedrukt en ondertekend exemplaar te sturen naar:  

Agent voor copyright van Expedia Group  

p.a. Legal Department  

Expedia, Inc.  

1111 Expedia Group Way W  

Seattle, Washington 98119, VS  

 

Download en vul het Klachtenformulier voor schending copyright in en stuur het terug zoals op het formulier staat aangegeven om de beoordeling van en actie naar aanleiding van uw kennisgeving te bespoedigen.  

LET OP: wij verwerken uw klacht niet indien die niet juist is ingevuld of niet volledig is en sturen de klacht dan naar u terug zodat u deze kunt invullen. Enige onjuiste voorstellingen in uw melding over inhoud of activiteiten die een schending inhouden, kunnen aansprakelijkheidsclaims tot gevolg hebben.  

 

Beëindiging van account 

We hebben een beleid ingevoerd om accounts van gebruikers of houders van accounts die recidiverende plegers van schending worden geacht, te beëindigen onder de toepasselijke omstandigheden en geheel naar ons eigen inzicht. We mogen ook naar ons eigen inzicht toegang tot onze Dienst beperken en/of de accounts beëindigen van gebruikers die de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden, ook als er geen sprake is van recidiverend plegen van schending. Indien u van mening bent dat een houder van een account of abonnee een recidiverende pleger van schending is, verstrek ons dan bij het indienen van uw kennisgeving voldoende informatie om na te kunnen gaan of de houder van een account of abonnee een recidiverende pleger van schending is.  

 

Tegenbericht over schending van copyright 

Als u van mening bent dat de content die u heeft gepost op ongepaste wijze is verwijderd op grond van een klacht m.b.t. schending van copyright, dient u een schriftelijk Tegenbericht over schending van copyright (het ‘Tegenbericht’) in te vullen en in te dienen bij onze aangewezen agent voor copyright die hieronder wordt vermeld. Na ontvangst van een ingevuld Tegenbericht zullen we passende maatregelen nemen, waaronder het terugsturen van de betwiste content naar onze Dienst.   Mogelijk wilt u juridisch advies inwinnen voordat u tot deze actie overgaat. Het Tegenbericht dient alle volgende informatie en verklaringen te bevatten:    

 1. Identificeer duidelijk de specifieke content die is verwijderd of uitgeschakeld en de locatie waar de betreffende content op onze Dienst verscheen vóór de verwijdering of anders daarvan. Geef indien mogelijk het URL-adres of andere locatiegegevens op: 
 2. Uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres; 
 3. De verklaring: ‘‘Voor het doel van deze klacht en dit tegenbericht, stem ik hierbij in met de jurisdictie van Federal District Court van het juridische gebied waarin mijn postadres zich bevindt, of indien mijn adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, van een juridisch gebied waarin Expedia, Inc. gevestigd is.  Ik ga er verder mee akkoord om een gerechtelijke oproep om te verschijnen te accepteren van de partij die het originele Klachtenformulier voor copyright heeft ingediend of de agent van die partij;’’  
 4. De volgende verklaring: ‘‘Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik te goeder trouw van mening ben dat de content die hierboven is aangegeven, is verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een fout of onjuiste identificatie;” en 
 5. Een handtekening van de persoon die de content claimt, is correct en legaal geplaatst.  

U kunt ons uw Tegenbericht (a) per e-mail sturen naar CopyrightComplaints@expediagroup.com; (b) per fax naar +1 42 56 79 72 51, t.a.v.: Agent voor copyright van Expedia Group, p.a. Juridische dienst; of (c) door een afgedrukt en ondertekend exemplaar te sturen naar:  

Agent voor copyright van Expedia Group   

p.a. Legal Department   

Expedia, Inc.   

1111 Expedia Group Way W   

Seattle, Washington 98119, VS   

 

Download en vul het Tegenbericht voor schending van het copyright in en stuur het terug zoals op het formulier staat aangegeven om de beoordeling van en actie naar aanleiding van uw Tegenbericht te bespoedigen.   

 LET OP: wij verwerken uw klacht niet indien die niet juist is ingevuld of niet volledig is,  

 

Klachten voor misbruik van het handelsmerk (Trademark Misuse Complaints) 

Als u denkt dat onze Dienst of een vermelding op onze Dienst inbreuk maakt op of misbruik maakt van uw Handelsmerk, vult u een schriftelijk Klachtenformulier voor misbruik van het handelsmerk (‘de Handelsmerkklacht’) in en stuurt u dit naar onze onderstaande agent voor handelsmerken. Na ontvangst van een Handelsmerkklacht nemen we de nodige maatregelen, met inbegrip van reageren op de klacht als het vermeende misbruik onderdeel van onze Dienst is, of de eigenaar informeren die het vermeende inbreukmakende materiaal heeft geplaatst dat we de Handelsmerkklacht ontvangen hebben, met een verzoek om de Handelsmerkklacht in ogenschouw te nemen en erop te reageren, verwijdering van duidelijk inbreukmakende aanduidingen van de vermelding of onze Dienst en/of beëindiging van het account van de gebruiker onder de passende omstandigheden.  

Vermeld het volgende in de Handelsmerkklacht:  

 1. Vermeld of identificeer het Handelsmerk waarvan u denkt dat er inbreuk is gemaakt; 
 2. Geef de aanduiding op waarvan u denkt dat deze het Handelsmerk schendt of misbruikt, en de site of vermelding(en) waarop het Handelsmerk vermeend wordt misbruikt.  Geef indien mogelijk een URL of link op;  
 3. Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken; 
 4. De volgende verklaring: ‘‘Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van de bovenstaande aanduiding op de manier waarover wordt geklaagd niet gerechtvaardigd is en niet is toegestaan en het Handelsmerk schendt of misbruikt’’;  
 5. De volgende verklaring: ‘‘De informatie in deze Kennisgeving is juist en, op straffe van meineed, verklaar ik dat ik de eigenaar ben of gemachtigd ben om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht in het Handelsmerk dat naar verluidt wordt geschonden of misbruikt’’; en 
 6. Een handtekening van de persoon die deze klacht indient.  

U kunt uw Handelsmerkklacht (a) per e-mail sturen naar TrademarkComplaints@expediagroup.com; (b) per fax naar +1 42 56 79 72 51, t.a.v.: Agent voor handelsmerken van Expedia Group, p.a. Juridische dienst; of (c) door een afgedrukt en ondertekend exemplaar van de Handelsmerkklacht te sturen naar:  

Agent voor handelsmerken van Expedia Group  

p.a. Legal Department  

Expedia, Inc.  

1111 Expedia Group Way W  

Seattle, Washington 98119, VS  

 

Download en vul het Klachtenformulier voor misbruik van het handelsmerk in en stuur het terug zoals op het formulier staat aangegeven om de beoordeling van en actie naar aanleiding van uw Handelsmerkklacht te bespoedigen.  

LET OP: wij verwerken uw klacht niet indien die niet juist is ingevuld of niet volledig is.